Arsacal
button
button
button
button


Op retraite... in de stilte van een abdij

bij de Trappisten van Rochefort

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 17 juli 2018 - 649 woorden

Voor mijn retraite was ik dit jaar een week in de Trap­pis­ten­ab­dij van Rochefort in de Belgische Ardennen, niet zover van Han en de abdij van Chevetogne. De abdij is mis­schien het meeste bekend van het bier, want op de plaats zelf heersen stilte en rust.

De Trap­pis­ten zijn vanouds een orde van zwijgende monniken. Tot zo'n kleine zes­tig jaar gele­den gebruikten zij zelfs een speciale gebaren­taal. De orde behoort tot de Bene­dic­tijnse familie en is een her­vor­ming van de Cisterciënsterorde: Orde van de Cisterciënsers van de stricte Obser­vantie heet dit reli­gi­eus instituut dan ook offi­cieel. Maar de orde is vooral zeer bekend door het Trap­pis­tenbier. Dat werd in Rochefort vroe­ger gebrouwen onder lei­ding van een Neder­landse monnik, de nu hoogbe­jaarde Frère Antoine, die terwijl ik voor de retraite in de abdij was, her­dacht dat hij zes­tig jaar gele­den zijn professie had gedaan.

De commu­ni­teit is niet heel groot, tij­dens mijn verblijf kwam ik niet ver­der dan veer­tien monniken in het koor, ie­der­een mee­gerekend, waar­on­der gelukkig ook jon­ge­ren en tij­de­lijk geprofesten. Maar, groot of klein, zo’n abdij is een be­lang­rijk spi­ri­tu­eel centrum, dat ervaren we in ons eigen bisdom ook met de abdij van Egmond, die velen trekt, ook nieuwe roe­pingen.

De abdij van Rochefort vond ik voor­beel­dig in li­tur­gie en officie. Ik ben zeker geen expert op het gebied van het Bene­dic­tijns officie al heb ik er wel over gelezen en gehoord van een goede vriend en klas­ge­noot, prof. Frans Kok, die zich daarin heeft ge­spe­cia­li­seerd. In Rochefort zijn de psalmen in het Frans, de hymnen en antifonen en ook de vaste en wisselende gezangen van de Mis in het Latijn. Na elk officie wordt een Maria-anti­foon gezongen en na sext en vespers is er stilte voor men­taal gebed. Alle getij­den wor­den gezongen: Nacht­wake (Vigiliae), Lauden, Priem, Terts, Sext, Noon, Vespers en Completen, alles was compleet. Op zon­dag­mid­dag was er een uur uit­stel­ling, ik denk op ini­tia­tief van de jon­gere monniken van de abdij. Ook gedurende de dag zag ik de monniken - naast hun werk - naar de kerk komen voor per­soon­lijk gebed. Ondanks de tame­lijk kleine groep leek het allemaal goed te lopen in het vrij grote complex dat zo’n abdij toch is.

Mooi was ook de slui­ting van de dag met de completen, die bij het Maria­beeld wer­den gebe­den. Aan het einde daar­van werd het plech­tig Salve Regina gezongen op de Bene­dic­tijnse melodie. Dat leek gedurende die anti­foon steeds tra­ger te gaan, alsof de monniken zich voor­be­reid­den op de rust van de nacht. Aan het einde ervan wor­den de monniken door de Abt gezegend met wij­wa­ter, wat ik bij afwe­zig­heid van de Abt mocht doen.

Bij het mid­dagmaal kregen we een Trap­pis­tenbiertje, niet meer dan één; daarover stond in de eet­ka­mer van de gasten nog een speciale, humoris­tische aan­wij­zing te lezen (zie foto).

De abdij heeft vele verwoes­tingen en tragedies gekend, maar is steeds weer opnieuwe be­gon­nen; van­daar het motto van dit klooster: “Curvata resurgo”, “neergebogen, richt ik mij weer op”. Het klooster is in 1887 hersticht vanuit het Neder­landse Achel en er is nog één Neder­landse broe­der in de ge­meen­schap.

De omge­ving is rus­tig en mooi, goed om een wan­de­ling te maken. De abdij is geen toe­risten-trek­pleis­ter en wil dat uit­druk­ke­lijk niet zijn. Gasten (mannen) kunnen terecht in het Gas­ten­huis voor een retraite.

De abdij ligt niet zo ver van Foy-Notre-Dame, een 17e eeuwse bede­vaart­plaats ter ere van Maria. In Neder­land wordt Maria van Foy vereerd in Haas­trecht, waar ik pastoor ben geweest, onder de titel “Maria Viatrix”, “Maria Ter Weghe”. In de abdij bevon­den zich ver­schil­lende beel­den van O.L. Vrouw van Foy (zie foto).

Gedragen door het gebed van de monniken heb ik er een goede tijd gehad, die me hope­lijk helpt om alles wat meer met bovenna­tuur­lijke blik te bekijken.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug