Arsacal
button
button
button
button


Seminarie op bedevaart naar heilig Land

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 6 september 2012 - 148 woorden
De vijgenboom in de binnentuin van het seminarie, die aan het H. Land doet denken, heeft het helaas begeven...
De vijgenboom in de binnentuin van het seminarie, die aan het H. Land doet denken, heeft het helaas begeven...

Dins­dag­avond was ik op De Tilten­berg waar het nieuwe studie­jaar be­gon­nen is. Naast de nieuwe kan­di­da­ten van het Re­demp­to­ris Mater semi­na­rie die aan het semi­na­rie gaan beginnen, zijn nog vier andere pries­ter­stu­denten be­gon­nen, twee uit het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, één uit het aarts­bis­dom Utrecht en één uit Rotter­dam. Met de se­mi­na­risten heb ik de vespers gevierd en de avond­maal­tijd gebruikt, ook om hen uit te zwaaien omdat zij de dag erop zou­den gaan ver­trek­ken naar het heilig Land. Om hen echt uit te zwaaien had ik wel heel vroeg moeten opstaan want dat vertrek was al om 4.15 uur 's ochtends!

Van­wege de poli­tieke situatie was er tevoren bij ver­schil­lende instanties navraag gedaan naar de vei­lig­heids­si­tua­tie in Israël en de kans op het ontstaan van gevaar­lijke situaties. De berichten waren echter van alle kanten dermate geruststellend dat de bede­vaart met goed ver­trouwen is be­gon­nen.

Terug