Arsacal
button
button
button
button


Priestervakantie naar Notre Dame du Laus en Franse Alpen

Mgr. Léonard maakt het daar goed

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 14 augustus 2018 - 460 woorden
lichtprocessie in Laus
lichtprocessie in Laus
Lac de Serre-Poncon
Lac de Serre-Poncon
verschijning van Maria aan Benoite
verschijning van Maria aan Benoite

Van 6 t/m 14 au­gus­tus was de jaar­lijkse pries­ter­va­kan­tie, dit keer in Zuid-0ost Frank­rijk. We verbleven in het gas­ten­huis van de Franse bede­vaart­plaats Notre Dame du Laus. We waren niet de enigen.

De omge­ving van Laus is mooi en leent zich goed voor wandel­tochten. In de omge­ving ligt het grootste stuwmeer van Europa, het Lac de Serre-Poncon - waarop we een boot­tocht hebben gemaakt en er zijn zijn aar­dige stadjes, zoals Embrun en Gap.

Notre Dame du Laus is een bede­vaart­plaats, ontstaan door ver­schij­ningen van Maria aan Benoite Rencurel gedurende een lange periode (1664-1718). Deze ver­schij­ningen zijn tien jaar gele­den offi­cieel goedge­keurd door de bis­schop van Gap (daar­van hangt in de basiliek een groot schil­derij, zie foto) en de zieneres is door paus Bene­dic­tus XVI eerbied­waar­dig verklaard, dat wil zeggen dat ze op weg is naar zalig­ver­kla­ring.

Er zijn veel ac­ti­vi­teiten in de bede­vaart­plaats, waar­on­der een gees­te­lijk pro­gram­ma met film, inlei­dingen, getij­den­ge­bed, biecht­gele­gen­heid, licht­pro­ces­sie enzo­voorts. In de omge­ving zijn wan­de­lin­gen uit­ge­zet met thema’s en in­spi­re­rende teksten. De laatste dagen dat we er verbleven was er een speciaal pro­gram­ma voor ge­zin­nen. Het was mooi en in­spi­re­rend met de aanwe­zig­heid onder meer van de zusters van de con­gre­ga­tie van Montmartre, die ook in ver­schil­lende andere bede­vaart­plaatsen actief zijn. In de zomer zijn er extra pries­ters die hun vakantie daar beste­den en helpen in het hei­lig­dom.

Aan de bede­vaart­plaats is een gas­ten­huis verbon­den waar in de zomermaan­den continu hon­der­den mensen ver­blij­ven. Onze groep pries­ters - we waren met twee bis­schopen en negen pries­ters - volgde na­tuur­lijk een eigen pro­gram­ma, maar we hebben toch veel mee­ge­kre­gen van deze in­spi­re­rende plaats. Op zon­dag hebben we in de be­lang­rijk­ste Eucha­ris­tie­vie­ring gecon­ce­le­breerd, die in een grote tent voor de basiliek plaatsvond. Mgr. Everard de Jong was hoofd­cele­brant.

Eén van de pries­ters die meehelpen in het hei­lig­dom is de emeritus bis­schop van Mechelen-Brussel, mgr. André Léonard. Twee dagen is hij werk­zaam in Laus en ver­der assis­teert hij in de pa­ro­chies van de omge­ving. Het was dui­de­lijk dat hij zich goed op zijn plaats voelde en genoot van het geloof van de mensen die naar Laus komen, waar­on­der veel jon­ge­ren en ge­zin­nen. De avond dat wij met hem en met de andere pries­ters gegeten hebben, moest hij daarna nog weer naar een groep van zes­tig young pro­fes­sio­nals voor inlei­ding en - samen met de andere pries­ters - om biecht te horen.

We bezochten na­tuur­lijk de nodige meer toe­ris­tische bestem­mingen, maar ook het hei­lig­dom van La Salette, waar we de H. Eucha­ris­tie vier­den, en het geboorte- en sterfhuis van de heilige pater Pierre-Julien Eymard, stichter van de Con­gre­ga­tie van het H. Sacra­ment, waartoe onder meer mijn voor­gan­ger mgr. Jan van Burg­ste­den behoort.

Veilig thuis geko­men, kunnen we terugzien op weer een mooie pries­ter­va­kan­tie.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug