Arsacal
button
button
button
button


De Lourdesgrot van Zevenhoven trekt vele mensen

Mis bij de grot - met fotoreportage

Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 19 augustus 2018 - 1189 woorden
H. Mis voor de grot
H. Mis voor de grot (foto: Ineke Huitema)
De Lourdesgrot van Zevenhoven trekt vele mensen
(foto: Ineke Huitema)
Met de Leidschendammers aanwezig bij de Grot
Met de Leidschendammers aanwezig bij de Grot (foto: Ineke Huitema)

Zater­dag 18 au­gus­tus was ik in Zevenhoven voor de jaar­lijkse heilige Mis bij de Lourdesgrot ter ere van Maria, ten hemel opgeno­men.Vele hon­der­den mensen waren er naar toe geko­men, de or­ga­ni­sa­toren had­den het over een 700 gelo­vi­gen. Een fees­te­lijk gebeuren, opge­luis­terd door het koor Revival.

Rond de kerk van Zevenhoven ziet alles er piekfijn uit. Vrij­wil­li­gers van de pa­ro­chie hebben er een waar paradijsje van gemaakt. Achter de kerk staat de Lourdesgrot, die 105 jaar gele­den is gebouwd en ruim veer­tig jaar gele­den door pastoor Van Essen s.J. is her­steld. Sinds die tijd wordt er in de dagen rond Maria Ten­hemel­op­ne­ming een fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring gehou­den in de open lucht. Ik heb pater Van Essen nog gekend en herinner mij hoe hij met en­thou­sias­me over deze Lourdesgrot sprak. Ooit ben ik er een keer wezen kijken. Gerard van den Ham or­ga­ni­seert dit feest, de gebroe­ders Van Veen hou­den de grot in prima conditie. Veel vrijwlli­gers helpen mee om alles in goede banen te lei­den. Een mooi en fees­te­lijk gebeuren!

Deze avond was ook de KRO er om opnamen te maken voor een pro­gram­ma van "Roderick zoekt licht" dat waar­schijn­lijk ergens in ok­to­ber wordt uitgezon­den.

Zevenhoven ligt in het bisdom Rotter­dam en de organi­sa­tie had alles met bis­schop Van den Hende afgestemd. Het ligt ook zo dicht bij het bisdom Haar­lem, dat de pa­ro­chies van Uithoorn, Aalsmeer, Kudel­staart, De Kwakel en Nes op 15 au­gus­tus hier hun Eucha­ris­tie­vie­ring had­den gehou­den.

De foto's onderaan zijn me vanuit Zevenhoven toe­ge­stuurd voor deze web­si­te.

HOMILIE

Broe­ders en zusters, u allen,
Fijn dat U vandaag
naar deze mooie Lourdesgrot geko­men bent
om het feest te vieren
van de Ten­hemel­op­ne­ming van Maria!

Een vlie­ger...

Als een kind een mooie blauwe vlie­ger oplaat,
dan danst die vlie­ger in de zon,
hoog aan de hemel.
Tege­lijk houdt dat kind
het lijntje van die vlie­ger
stevig vast.
Die vlie­ger van dat kind
staat hoog en overziet alles,
wat dat kind zelf na­tuur­lijk niet kan.

Zo is het ook ongeveer tussen ons en Maria:
Zij is bij God,
hoog in de hemel,
met lichaam en ziel,
zij is stralend en hoogverheven.
Tege­lijk is zij er ook één van ons,
zij is ons lijntje naar boven.
Zij helpt ons om alles beter te overzien,
om als het ware met een helicopterview
of beter nog: met de view van God zelf
naar ons leven te kunnen kijken.
Laten we dat lijntje met Maria
dus stevig vast­hou­den!

Onbe­grij­pe­lijk....

Want er is veel wat wij niet begrijpen.
Hoe vaak schud­den we niet ons hoofd in onbegrip:
het instorten van een brug in Genua,
een ter­ro­ris­tische aan­slag,
seksueel mis­bruik van jonge mensen,
oorlog, drugs­handel,
noem het maar op.
Wat is de duivel toch vaak sterk aan het werk
in onze wereld,
hoe kan het dat God dit toelaat?

Alleen de liefde blijft...

En waarom zijn geld, seks en macht
toch vaak zo be­lang­rijk voor mensen,
terwijl we allemaal ervaren
dat wie daarvoor gaat
al gauw met lege han­den staat.
Alleen de liefde blijft,
de liefde die geeft en die bidt en die offers brengt,
die blijft ons be­ge­lei­den
tot voor Gods troon.
Laten we ons liever rea­li­se­ren
hoe kort het aardse leven duurt
en hoe gauw we boven voor de hemelse Vader staan;
laten we met Zijn hulp
en met de voor­spraak van Maria
mooie gees­te­lij­ke schatten verzamelen
die we dan aan Hem kunnen laten zien:
“Heer, deze talenten hebt U me toe­ver­trouwd,
dit heb ik er mee gedaan,
met Uw hulp
heb ik U liefgehad
en iets voor anderen mogen betekenen”.

Vragen en danken

Wij zijn allemaal zwakke mensen,
met onze fouten en gebreken,
we kunnen het niet uit ons­zelf;
daar hoeven we ons niet voor te schamen;
we mogen heel gewoon als kin­de­ren
God onze vader om hulp vragen
en de bijstand inroepen
van Maria, onze hemelse Moeder.
En laten we niet vergeten
die hemelse Vader
en Maria onze moe­der te bedanken,
want we zijn soms geneigd wél te zien
wat er allemaal niet deugt,
maar ons niet te rea­li­se­ren
wat we allemaal gekregen hebben!

Genade

Wat we kunnen en bereiken,
hebben we niet uit ons­zelf,
we hebben het altijd ook gekregen!
Zelfs een sportman of sportvrouw
die gewel­dig goed traint
heeft toch geen garantie op succes,
dat moet hem of haar ook gegeven zijn.
En zo is het eigen­lijk met alles in het leven.
Alles is genade,
uit­ein­delijk ook een gave van God!

Niet toevallig

We zijn niet “toevallig” op aarde geko­men,
we zijn niet een toevallig product
van een eicel en zaadcel;
Ook als iemand een ongewenst kind was,
is hij of zij toch gewenst en geliefd
door een Vader in de hemel,
door een Moeder, Maria;
en dat kind is op deze aarde gezet
met een bedoeling
en niet alleen voort­ge­ko­men
uit een toevallige samenloop van omstan­dig­he­den,
of een speling van het lot.

Vreugde

We hebben net
het evan­ge­lie gelezen
van het bezoek van Maria aan Elizabeth.
Het is een evan­ge­lie vol van vreugde:
Elizabeth is verheugd en blij
en zelfs het kindje in haar schoot
springt op van vreugde.
En Maria is vol vreugde,
daarover zingt zij in haar lofzang,
het “Mag­ni­fi­cat”.
En waarom zijn zij zo blij?
Niet omdat zij stinkend rijk zijn gewor­den,
niet omdat zij zo’n leuke relatie hebben,
niet omdat zij mach­tig zijn,
een hoge functie bezitten.
Zij zijn blij en verheugd
omdat zij God aan het werk hebben gezien,
omdat zij de hand van God
in hun leven herkennen.
Zij zijn dank­baar en blij
om wat zij van God hebben gekregen.

Geen geloof?

Er zijn in onze tijd
heel veel mensen
die deze vreugde niet kennen,
omdat zij geen geloof hebben.
Dat is echt jammer;
ik denk dat het be­lang­rijk is
dat we blijven bid­den
voor de mensen die we kennen
en die geen geloof meer hebben.
Je kunt trots zijn op een pres­ta­tie,
blij zijn met je huis, je relatie of je gezin,
maar als je geen geloof en ver­trouwen hebt,
mis je de vreugde
om het als een geschenk te kunnen zien,
een teken van Gods liefde voor ons.
Toch maakt die vreugde het leven mooi,
die vreugde geeft ons kracht!

De vragen van Maria

Maria heeft zelf veel mee­ge­maakt.
Jozef, haar man moet vroeg overle­den zijn,
want na de kin­der­ja­ren van Jezus
komt hij in het evan­ge­lie niet meer voor.
Jezus haar enige zoon
werd op jonge leef­tijd
als een mis­da­diger
tot een gruwe­lijke dood ver­oor­deeld.
Ook Maria heeft zeker met vragen gezeten,
net als wij,
maar zij had die inner­lijke kracht,
die geest van geloof
waardoor zij kon zeggen:
ook al begrijp ik het niet allemaal,
ik geloof en ver­trouw
dat God er een bedoeling mee heeft,
dat Hij het ten goede zal lei­den,
dat het uit­ein­delijk allemaal
niet voor niets zal zijn.

Vertrouwen!

Die kleine, een­vou­dige vrouw,
die de hand van God in haar leven herkende,
die zich overgaf in ver­trouwen,
die zich niet van haar stuk liet brengen,
die is door God hoog verheven,
met lichaam en ziel in de hemel opgeno­men.
Zalig zij die geloofd heeft!
Het is soms best moei­lijk ons niet te laten aflei­den
door het kwaad, door het werk van de duivel,
door alle negatieve dingen.
Als we naar Maria kijken,
ten hemel opgeno­men,
zien we in feite
het geluk dat God ook aan ons wil geven,
als wij maar volhar­den
in gebed, in geloof en ver­trouwen.
Amen.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug