Arsacal
button
button
button
button


Studiemiddag interculturele dialoog

Donderdag 20 september - 12.00 uur - Wassenaar

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 24 augustus 2018 - 530 woorden

NKSR - Studiemiddag interculturele dialoog

Op don­der­dag 20 sep­tem­ber houdt de Neder­landse Katho­lie­ke School­raad (NKSR) een studie­mid­dag over in­ter­cul­tu­rele dialoog. De NKSR is het onder­wijs-orgaan van de katho­lie­ke kerk in Neder­land. Rome heeft ons gevraagd dit thema ter harte te nemen en het belooft een inte­res­sante mid­dag te wor­den met boeiende sprekers en praktijk­ver­halen (zie onder). Ik zal de bij­een­komst openen.

“Elke ont­moe­ting met de ander is een graan­kor­reltje dat neervalt; als je het met volge­hou­den en respect­volle zorg begiet, zal er een boom uit groeien met een veel­heid aan vruchten.”

Dat zei paus Fran­cis­cus bij een Ameri­kaanse bij­een­komst voor interreli­gi­euze dialoog. De paus bena­drukt dat die dialoog niet alleen gaat over inge­wik­kelde theo­lo­gische thema’s maar aller­eerst een ‘dialoog van het dage­lijkse leven’ is waaruit vriend­schap groeit.

De katho­lie­ke school is bij uitstek een oefen­plaats voor in­ter­cul­tu­rele dialoog. Wij hebben een rijke traditie in het omgaan met veel­kleu­rig­heid. Vanuit het besef dat ieder mens een kind van God is dat naar waar­heid en liefde zoekt, vormen katho­lie­ke scholen leven­dige waarde(n)ge­meen­schappen waarin dialoog, respect en vriend­schap voort­du­rend aan­dacht krijgen. Hoe kunnen wij deze dialoog voe­den en vrucht­baar maken? Welke uit­dagingen zien we? En wat is het maat­schap­pe­lijk belang van de in­ter­cul­tu­rele dialoog op school? Samen met u willen we nadenken over de ant­woor­den op deze vragen.

Deze bij­een­komst is bedoeld voor be­stuur­ders, directies en docenten in het primair en middel­baar onder­wijs, pabo­do­centen, iden­ti­teits­be­ge­lei­ders, stu­den­ten en anderen die betrokken zijn bij de katho­lie­ke school­we­reld. Om een goede afspiege­ling te hebben, hechten wij veel waarde aan uw komst! De uit­kom­sten van deze mid­dag zal de NKSR mee­ne­men naar het inter­na­tio­nale symposium over dit thema dat in het voor­jaar van 2019 in Brussel zal plaats­vin­den in het kader van het door het Vati­caan uit­ge­brachte do­cu­ment Educa­ting to intercultural dialogue in Catholic schools. Living in harmony for a civilization of love.’ We hebben een pro­gram­ma vol in­spi­re­rende sprekers, dialoog en ont­moe­ting!

De bij­een­komst zal in goede banen wor­den geleid door Jan-Willem Wits, onder meer bekend als het ‘brein’ achter het inter­view dat paus Fran­cis­cus gaf aan de Utrechtse dak­lo­zen­krant.

Na afloop van het plenaire pro­gram­ma is er alle ruimte voor in­for­mele ont­moe­ting en voort­zet­ting van de dialoog.

Er zijn voor u aan deze dag geen kosten verbon­den.

Pro­gram­ma

12.00 uur Inloop met broodjeslunch
12.30 uur Welkomst­woord door Roland Grillis, rector van het Adelbert College
12.35 uur Opening door Mgr. Jan Hendriks, bis­schop-referent katho­liek onder­wijs
12.45 uur Uit de praktijk: door een leer­ling van het Adelbert College
13.00 uur Inlei­ding ‘Kansen voor persoons­vor­ming’ door Juliëtte van Deursen, docent Religious Education and Interreligious Dialogue aan Fontys Hoge­school en pro­mo­ven­dus bij de Tilburg School of Catholic Theology
13.30 uur Pauze
14.00 uur Uit de praktijk: Ontdek­kingen van een school­lei­der in de stad, Lex de Goeij van de St. Dominicus­school in Utrecht
14.20 uur Inlei­ding - ‘Werken aan vrede’ door Hilde Kieboom, voor­zit­ter Sant’ Egidio in Vlaan­de­ren
14.50 uur Open dialoog
15.20 uur Observaties door Theo van der Zee, coördinator en onder­zoe­ker katho­liek onder­wijs bij Verus
15.30 uur Borrel

Details

datum: don­der­dag 20 sep­tem­ber 2018
tijd: van 12.00 tot 16.30 uur
locatie: Adelbert College, Deijlerweg 163, Wasse­naar
aanmel­den: vóór 10 sep­tem­ber 2018 middels het aanmeld­for­mu­lier
web­si­te: www.nksr.nl/studie­mid­dag-bur­ger­schaps­vor­ming

Terug