Arsacal
button
button
button
button


Twintig jaar geleden overleed mgr. Bomers

19 april 1936 - 12 september 1998

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 8 september 2018 - 264 woorden
mgr. Henricus Bomers
mgr. Henricus Bomers

Op 12 sep­tem­ber aanstaande zal het twin­tig jaar gele­den zijn dat mgr. Henricus Bomers plot­se­ling overleed. Hij was bis­schop in een roerige tijd. 35 Jaar gele­den - in 1983 - trad hij in Haar­lem als bis­schop aan, na zes­tien jaar in Ethiopië te hebben gewerkt, het laatst als apos­to­lisch vica­ris van Nekemte. Veer­tig jaar gele­den - in 1978 - werd hij door kar­di­naal Alfrink tot bis­schop gewijd.

Het plot­se­linge over­lij­den van mgr. Bomers was des­tijds een grote schok. Nog maar kort terug van een zware missiereis, werd hij op 62-jarige leef­tijd getroffen door een har­taanval tij­dens een korte wan­de­ling. Diezelfde avond zou hij een diaken hebben gewijd, een wij­ding die door mgr. Jozef Punt moest wor­den over­ge­no­men.

Het waren de jaren van polari­sa­tie in de katho­lie­ke kerk­ge­meen­schap en dat leidde soms tot hef­tige taferelen, die we ons nu eigen­lijk nau­we­lijks meer kunnen voor­stel­len.

Een jaar voor zijn over­lij­den had mgr. Bomers samen met zijn toen­ma­lige hulp­bis­schop, mgr. J. Punt, het semi­na­rie in Vo­ge­len­zang opgericht dat een in­te­gra­tie moge­lijk maakte van de dio­ce­sane pries­ter­oplei­ding en het al eer­der geves­tigde missio­nair dio­ce­saan semi­na­rie Re­demp­to­ris Mater. Het was vooral in dat kader dat ik met bis­schop Bomers in contact kwam. In 1996 was hij me op een mid­dag on­ver­wacht voor de taak aan het semi­na­rie wezen vragen.

Velen her­in­ne­ren zich zijn geloofsmoed en vrij­moe­dig ge­tui­ge­nis, over­een­koms­tig zijn wapen­spreuk: “Het woord Gods laat zich niet in de boeien slaan” (“Verbum Dei non est alligatum”). Hij was een moe­dig ver­kon­di­gende en getuigende bis­schop met een cha­risma dat door velen herkend werd. Moge Hij bij de Heer een voor­spre­ker zijn!

Terug