Arsacal
button
button
button
button


Sint Urbanus voor groot deel in rook en vlammen opgegaan

Bovenkerkse kerk afgebrand

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 17 september 2018 - 276 woorden
De kerk in betere dagen: bij de feestelijke heropening in mei 2016
De kerk in betere dagen: bij de feestelijke heropening in mei 2016

Toen het gebeurde was ik nog in Lourdes met de bede­vaart van het Huis, maar ook daar drong het nieuws on­mid­del­lijk door: de pas gerestaureerde neogothische Cuijpers­kerk van Boven­kerk is zater­dag (16 sep­tem­ber) afgebrand. Het is niet de eerste keer in ons bisdom dat zoiets gebeurt.

De bis­schop, mgr. Jozef Punt, is zon­dag meteen naar Boven­kerk gegaan om de toestand in ogenschouw te nemen en een teken van meeleven te geven. Dat werd erg op prijs gesteld. Na­tuur­lijk hebben we in Lourdes ook voor de pa­ro­chie­ge­meen­schap in Am­stel­veen-Boven­kerk gebe­den, voor alle vrij­wil­li­gers, be­stuurs­le­den en het pas­to­raal team die een grote klap te ver­werken krijgen en nu voor een grote opgave staan.

Nog geen twee-en-half jaar gele­den was ik in Boven­kerk voor de fees­te­lij­ke herope­ning van de kerk na jaren van res­tau­ra­tie. Het rijks­mo­nu­ment zag er tiptop uit. Nu was ook de res­tau­ra­tie van het orgel gereed en met de vrij­wil­li­gers werd een fees­te­lij­ke dag gevierd, toen vlak daarop dit vre­se­lijke gebeurde.

Het is niet de eerste keer dat een kerk in ons bisdom dit lot trof: in 2002 werd de neogothische kerk van Nib­bix­woud (St. Cunera) door brand getroffen, eer­der dit jaar (mei 2018) gebeurde dat met de kerk in Limnmen.

Hoe het nu precies ver­der gaat? De bouwinspecteur van het bisdom is in overleg met de pastoor en het pa­ro­chie­bestuur, monu­menten­zorg, de verzeke­ring en alle betrok­ke­nen. Dat overleg moet eerst wor­den afgewacht voordat daar uit­spra­ken over kunnen wor­den gedaan.

Intussen wens ik de pastoor, het bestuur en pas­to­raal team en alle pa­ro­chi­anen van harte veel sterkte met het verlies van hun mooie kerk en alle problemen die daaruit voort­vloei­en en hoop dat er goede oplos­singen gevon­den kunnen wor­den.

Terug