Arsacal
button
button
button
button


REA op kerkenpad...

Op bezoek in Bijlmer, Velsen Noord en Driehuis

Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 25 september 2018 - 434 woorden
REA met bestuursleden in Velsen Noord
REA met bestuursleden in Velsen Noord
Bij All Saints op bezoek
Bij All Saints op bezoek
Met parochiebestuur van de parochies van samenwerkingsverband St. Franciscus om de tafel
Met parochiebestuur van de parochies van samenwerkingsverband St. Franciscus om de tafel

Wat hebben de All Saints pa­ro­chie in Am­ster­dam Zuid Oost, de St. Jozef­kerk in Velsen Noord en de H. Engelmundus in Driehuis gemeen? Ze hebben alle drie een pastoor die uit India afkoms­tig is. Waarin verschillen ze? All Saints heeft een nieuwe kerk, pas geopend, en bruist van leven, “a vibrant community”, de beide anderen bestaan al lang en hebben met teruggang te maken.

De REA (Raad voor Eco­no­mische Aangelegen­he­den) van het bisdom heeft tot taak grotere uitgaven van bisdom, pa­ro­chies en ker­ke­lijke in­stel­lingen van het bisdom te beoor­de­len en goed (of af) te keuren. De leden - finan­cieel des­kun­digen - hebben dus een be­lang­rijke taak wanneer het om het verlenen van machti­gingen gaat. Ieder jaar trekt de REA er een dagje op uit om een aantal plekken te bekijken waar­mee zij als REA te maken hebben (gehad).

Dit jaar be­gon­nen we dus met de All Saints pa­ro­chie in Am­ster­dam Zuid-Oost, waar vooral Afrikaanse gelo­vi­gen komen, de meesten uit Ghana en Nigeria. Helaas heeft ook deze kerk te maken gehad met brand: brand­stich­ting bij de ingang heeft flinke vernielingen aan­ge­richt (zie foto). Gelukkig is men eruit met de berand­ver­ze­ke­ring en kan het bin­nen­kort wor­den opgeknapt. De pries­ter is sinds dit jaar de Indiase SMA-pries­ter Fr. Trinkson, die hier­voor 15 jaar in Afrika heeft gewerkt. Het wordt eer­der als posi­tief ervaren dat hij zelf niet uit Afrika afkoms­tig is, zo behoort hij niet tot een bepaalde groep van de kerk­gan­gers. Bijna de helft van de kerk­gan­gers zijn kin­de­ren, tieners en jon­ge­ren. Het nieuwe kerk­ge­bouw heeft de nodige zalen voor groepen en bij­een­komsten. Met steun van de caritas­com­mis­sie van het bisdom heeft de pa­ro­chie een soupkitchen geopend voor de mensen die finan­cieel zwaar zitten.

De Jozef­kerk in Velsen Noord wordt verkocht maar de pa­ro­chie kan de ko­men­de jaren een deel van de kerk blijven gebruiken. De mensen daar zijn erg tevre­den over de gevon­den oplos­sing die door de REA ver­der wordt be­oor­deeld.

De laatste etappe was de Engelmundus­kerk in Driehuis waar we wer­den ont­van­gen door pa­ro­chie­be­stuurs­le­den en leden van een bouw­com­mis­sie die de moge­lijk­he­den onder­zoekt om op een bij de kerk gelegen terrein huizen te laten bouwen en voor de pa­ro­chie een vaste bron van in­kom­sten te genereren, nu het steeds moei­lijker wordt om van het levend geld rond te komen. De REA-leden gingen in gesprek over de ver­schil­lende aspecten van dit plan dat moge­lijk later in een of andere vorm aan de REA zal wor­den voor­ge­legd.

Het was een inte­res­sante dag met een af­wis­se­lend pro­gram­ma. Samen met de bis­schop werd aan het eind van de dag de maal­tijd gebruikt in het bis­schops­huis in Haar­lem.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug