Arsacal
button
button
button
button


Directeur Bonifatiusinstituut benoemd in Pauselijke Academie

Dr. Jörgen Vijgen geëerd om zijn studie van Sint Thomas

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 26 september 2018 - 575 woorden
Prof. Vijgen tijdens een ontmoeting met paus Franciscus
Prof. Vijgen tijdens een ontmoeting met paus Franciscus
Directeur Bonifatiusinstituut benoemd in Pauselijke Academie
de benoemingsbrief
de benoemingsbrief

Dr. Jörgen Vijgen, directeur van het Sint Boni­fa­tius-instituut en docent aan het Groot-semi­na­rie Sint Wil­li­brord in Heiloo, is door de staats­secre­taris van paus Fran­cis­cus benoemd tot gewoon lid van de Pau­se­lijke Academie van Sint Thomas van Aquino. Het is een eer­volle erken­ning van zijn weten­schap­pe­lijke bijdragen aan de studie van de grote heilige filo­soof, theoloog en kerk­le­raar Thomas van Aquino.

Directeur en docent

De benoe­mings­brief is op 14 au­gus­tus 2018 getekend door de kar­di­naal-staats­secre­taris Pietro Parolin en prof. dr. J. Vijgen is daar onlangs van in kennis gesteld. Vijgen, die een in­druk­wek­kend aantal publi­ca­ties op zijn naam heeft staan, doceert aan het groot-semi­na­rie van ons bisdom ver­schil­lende syste­ma­tische filo­so­fische vakken. Hij is tevens directeur van het Sint Boni­fa­tius-instituut, het hoger Instituut voor Gods­dienst-weten­schappen, waaraan zo'n tach­tig stu­den­ten in deel­tijd stu­de­ren en dat opleidt voor een bac­ca­lau­reaat en licentiaat in de gods­dienst­we­ten­schap­pen. Beide in­sti­tu­ten zijn verbon­den met de pau­se­lijke La­te­raanse Uni­ver­si­teit. Met ingang van het studie­jaar 2018-2019 geeft het instituut in overleg met de La­te­raanse uni­ver­si­teit en de bis­schop van 's Hertogen­bosch de cursussen van het eerste jaar tevens in het Sint-Jans­cen­trum in ’s-Hertogen­bosch om de stu­den­ten reis­tijd te besparen. Vijgen is tevens verbon­den aan het Thomas­in­sti­tuut van de Tilburg School of Theology.

Niet de eerste

Vijgen is niet de eerste docent van het semi­na­rie die deel uitmaakt van de Pau­se­lijke Academie: de bekende Thomist, prof. dr. Leo Elders SVD ging hem hierin voor.

'Ordinarius'

Dr. Jörgen Vijgen is dus benoemd tot ‘ordinarius’ van de Pau­se­lijke Academie van Sint-Thomas van Aquino. Deze benoe­ming voor het leven wordt toegekend aan filosofen en theologen die door hun werk hebben bij­ge­dragen aan de studie en de versprei­ding van het denken van Sint-Thomas van Aquino, de Doctor Communis of Algemene Leraar van de Kerk.

Vijf­tig leden

De Academie, die vijf­tig leden telt, werd in 1879 gesticht door Paus Leo XIII met de opdracht de leer van Sint-Thomas te onder­zoeken, verde­digen en ver­sprei­den, in het bij­zon­der in relatie tot de heden­daag­se cultuur om op deze wijze Sint-Thomas tot een “leraar voor onze tijd” te maken (Johannes Paulus II, Inter munera academiarum, nr. 4).

Als ‘ordinarius’ zal Dr. Vijgen samen­wer­ken met de Academie, in het bij­zon­der tij­dens de jaar­lijkse algemene ont­moe­ting van de Academie in Rome, om het denken van St. Thomas ook voor onze tijd vrucht­baar te maken.

Onder­zoek

Het onder­zoek van Dr. Vijgen is gericht op de filo­so­fische grond­slagen van het denken van Thomas en in het bij­zon­der op de invloed en blijvende actuali­teit van het denken van Aristo­teles. Over dit thema pro­mo­veerde hij in 2013 aan de Pau­se­lijke Uni­ver­si­teit van Sint-Thomas te Rome met zijn werk The status of Eucha­ristic acci­dents ‘sine subiecto’: An Historical Survey up to Thomas Aquinas and selected reactions. Tevens verricht hij onder­zoek naar de bijbelin­ter­pre­ta­tie van Thomas waarover hij in 2015 de bundel Reading Sacred Scripture with Thomas Aquinas. Hermeneutical Tools, Theological Questions and New Perspectives en in 2018 Towards A Biblical Thomism.: Thomas Aquinas and the Renewal of Biblical Theology publi­ceerde.

Elders

In een reactie op zijn benoe­ming zegt Prof. Vijgen: “Het is een grote eer deel uit te maken van deze eerbied­waar­dige in­stel­ling die als doel heeft Thomas’ “uitzon­der­lijke theo­lo­gische synthese van geloof en rede” (Bene­dic­tus XVI) te ver­sprei­den. Des te groter is de eer omdat ik hierdoor in de voetsporen mag tre­den van de Neder­landse Thomist en emeritus-lid van de Academie Leo Elders s.v.d., mijn mentor en vriend.”

Terug