Arsacal
button
button
button
button


Bisschop Wiertz vierde feest

25 jaar bisschop, 50 jaar priester

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 30 september 2018 - 263 woorden
Mgr. Wiertz na afloop van de viering
Mgr. Wiertz na afloop van de viering
De sint Servatiusbasiliek
De sint Servatiusbasiliek
Wapen van de jubilerende bisschop
Wapen van de jubilerende bisschop

Zondag 30 sep­tem­ber heeft mgr. Frans Wiertz, emeritus bis­schop van Roermond, gevierd dat hij 25 jaar gele­den tot bis­schop werd gewijd en vijf­tig jaar gele­den tot pries­ter. De 75-jarige bis­schop vierde dit in Maastricht in aanwe­zig­heid van de bis­schop die hem tot bis­schop had gewijd: kar­di­naal Adrianus Simonis.

In de Sint Servaas­basi­liek verzamel­den zich tegen 10.30 uur vele gelo­vi­gen, waar­on­der de gouverneur (com­mis­sa­ris van de koning) Theo Bovens, ver­schil­lende bis­schop­pen en ruim twin­tig pries­ters, waar­on­der de deken van Maastricht. De dio­ce­saan Admini­strator, mgr. Hub Schnackers sprak een ope­nings­woord en hulp­bis­schop mgr. Everard de Jong was hoofd­cele­brant en predi­kant (mgr. Wiertz kon dit helaas niet zelf doen omdat hij bijna niet meer kan zien). De hulp­bis­schop schetste de jubila­ris als een man van ver­zoe­ning, van inclusivi­teit, van geloof. Mgr. Bert van Megen, apos­to­lisch nuntius in Soedan en Eritrea con­ce­le­breerde, evenals de bis­schop van Aken, Helmut Dieser en diens voor­gan­ger mgr. Heinrich Müssinghof. Ook ik heb gecon­ce­le­breerd. Mgr. Punt moest helaas afzeggen. Kar­di­naal Simonis was in koorkle­ding aanwe­zig.

De pontificale Eucha­ris­tie­vie­ring was fees­te­lijk ver­zorgd met prach­tige zang van de cappella Sancti Servatii en volkszang onder lei­ding van pastoor Ed Smeets, vica­ris - in de vacatie-tijd geheten: gedele­geerde - voor kerk­mu­ziek. Aan het einde van de Mis sprak de jubilerende bis­schop een slot­woord waarin hij de Eucha­ris­tie als bron van ons ker­ke­lijk leven bena­drukte. Na afloop was er gelegen­heid de bis­schop te fe­li­ci­te­ren in de pandhof van de basiliek. Zelfs uit ons bisdom Haar­lem-Am­ster­dam waren er mensen naar deze vie­ring geko­men.

Van harte wensen we mgr. Wiertz veel zegen toe voor de ko­men­de jaren van zijn emeritaat.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug