Arsacal
button
button
button
button


Maria’s plaats in ons geloof

Liturgische vormingsdag bisdom Den Bosch

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 1 oktober 2018 - 389 woorden
Maria’s plaats in ons geloof
(foto: Vincent Blom)
Mariabeeld in de kapel van het Sint Janscentrum
Mariabeeld in de kapel van het Sint Janscentrum (foto: Vincent Blom)
Maria’s plaats in ons geloof
(foto: Vincent Blom)

Maan­dag­mid­dag 1 ok­to­ber was ik in het Sint-Jans­cen­trum in ’s Hertogen­bosch voor een vor­mings­dag over Maria, waar ik een lezing en een work­shop heb gehou­den. Het was een mooie dag met een goede opkomst en het was leuk om naast vrij­wil­li­gers en per­ma­nent diakens, pries­ters te ont­moe­ten, die ik kende van hun semi­na­rie­tijd en die ik vele jaren niet had gezien.

Mijn aanwe­zig­heid in Den Bosch was ook een teken van ver­bon­den­heid. Het vor­mings­cen­trum van het bisdom dat de dag had geor­ga­ni­seerd, heeft dit jaar het ini­tia­tief geno­men om in het kader van het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut een eerste studie- en vor­mings­jaar te starten. Zeven­tien mensen zijn daar met de studie be­gon­nen, die dus deel uitmaakt van het met de pau­se­lijke La­te­raanse uni­ver­si­teit verbon­den Sint Boni­fa­tius-instituut. Ook in de Tilten­berg is een derge­lijk aantal deel­ne­mers in het Sint Boni­fa­tius-instituut gestart.

In de lezing heb ik ge­spro­ken over Maria op de bruiloft van Kana. Daar komt Maria naar voren als nieuwe Eva, die actief mee­werkt met het verlos­sings­werk van haar Zoon, en ook als dochter Sion, beeld van Israel en van de Kerk. Het zijn precies die twee zij­den die de kern van de Maria­ver­ering uitmaken: Maria eren wij als degene die op uitzon­der­lijke wijze heeft mee­ge­werkt aan Gods heils­plan, als degene ook die voor ons ten beste spreekt en zij is ons voor­beeld, de eerste gelo­vi­ge.

In de work­shop heb ik daarna stil gestaan bij de plaats van Maria in de heilige Schrift, zeker niet uit­puttend, daar was de tijd te beperkt voor, maar wel zo dat ik op de ver­schil­lende bijbelse teksten even heb kunnen ingaan, ook op de oud-testa­men­tische teksten die als een vooraf­beel­ding van de maagd Maria wor­den gezien met beel­den - gou­den huis, ark van het verbond, ivoren toren, koningin... - die we onder meer tegen komen in de Litanie van Maria.

Bis­schop­pe­lijk gedele­geerde pastoor Vincent Blom sprak over het Maria­missaal; de Limburgse vica­ris Ed Smeets stond bij de bede­vaarten en de Maria-antifonen stil, pastoor Dieter Hede­bouw ver­telde over de kracht van het Marialof en mede­wer­ker van de com­mis­sie ker­ke­lijke kunst Freek van Genugten ging in op Maria in de kunst. Mgr. Gerard de Korte vierde daarna met de deel­ne­mers de Vespers ter ere van Maria.

En mooi ini­tia­tief deze dag die qua opzet - denk ik - goed aan de ver­wach­tingen van de deel­ne­mers beant­woordde.

Terug