Arsacal
button
button
button


Maria’s plaats in ons geloof

Liturgische vormingsdag bisdom Den Bosch

nieuws - gepubliceerd: maandag, 1 oktober 2018
Maria’s plaats in ons geloof
(foto: Vincent Blom)
Mariabeeld in de kapel van het Sint Janscentrum
Mariabeeld in de kapel van het Sint Janscentrum (foto: Vincent Blom)
Maria’s plaats in ons geloof
(foto: Vincent Blom)

Maandag­mid­dag 1 oktober was ik in het Sint-Jans­cen­trum in ’s Her­to­gen­bosch voor een vormingsdag over Maria, waar ik een lezing en een workshop heb gehouden. Het was een mooie dag met een goede opkomst en het was leuk om naast vrij­wil­lig­ers en permanent diakens, priesters te ontmoeten, die ik kende van hun seminarietijd en die ik vele jaren niet had gezien.

Mijn aanwezigheid in Den Bosch was ook een teken van ver­bondenheid. Het vormings­cen­trum van het bisdom dat de dag had geor­ga­ni­seerd, heeft dit jaar het initiatief genomen om in het kader van het Sint Bo­ni­fa­tius­insti­tuut een eerste studie- en vormingsjaar te starten. Zeventien mensen zijn daar met de studie begonnen, die dus deel uitmaakt van het met de pauselijke Lateraanse uni­ver­si­teit ver­bonden Sint Bo­ni­fa­tius-instituut. Ook in de Tiltenberg is een dergelijk aantal deelnemers in het Sint Bo­ni­fa­tius-instituut gestart.

In de lezing heb ik gesproken over Maria op de bruiloft van Kana. Daar komt Maria naar voren als nieuwe Eva, die actief meewerkt met het verlossingswerk van haar Zoon, en ook als dochter Sion, beeld van Israel en van de Kerk. Het zijn precies die twee zijden die de kern van de Mariaverering uitmaken: Maria eren wij als degene die op uitzonderlijke wijze heeft mee­ge­werkt aan Gods heilsplan, als degene ook die voor ons ten beste spreekt en zij is ons voorbeeld, de eerste gelovige.

In de workshop heb ik daarna stil gestaan bij de plaats van Maria in de heilige Schrift, zeker niet uitputtend, daar was de tijd te beperkt voor, maar wel zo dat ik op de ver­schil­lende bijbelse teksten even heb kunnen ingaan, ook op de oud-testamentische teksten die als een voorafbeelding van de maagd Maria worden gezien met beelden - gouden huis, ark van het ver­bond, ivoren toren, koningin... - die we onder meer tegen komen in de Litanie van Maria.

Bisschoppelijk gedelegeerde pastoor Vincent Blom sprak over het Mariamissaal; de Limburgse vicaris Ed Smeets stond bij de bede­vaarten en de Maria-antifonen stil, pastoor Dieter Hedebouw vertelde over de kracht van het Marialof en mede­wer­ker van de commissie kerkelijke kunst Freek van Genugten ging in op Maria in de kunst. Mgr. Gerard de Korte vierde daarna met de deelnemers de Vespers ter ere van Maria.

En mooi initiatief deze dag die qua opzet - denk ik - goed aan de verwachtingen van de deelnemers beantwoordde.

Terug