Arsacal
button
button
button
button


De classispredikant als bisschop?

Dienst van verbintenis van classispredikant Peter Verhoeff

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 7 oktober 2018 - 724 woorden
felicitaties aan ds. Peter Verhoeff
felicitaties aan ds. Peter Verhoeff
De classispredikant als bisschop?
De classispredikant als bisschop?

Op rozen­krans­dag, zon­dag 7 ok­to­ber, werd in Mon­nic­ken­dam de dienst gevierd waarin ds. Peter Verhoeff als classispredi­kant werd verbon­den aan de classis Noord-Holland. De PKN heeft erover gedacht zo’n predi­kant ‘bis­schop’ te gaan noemen, maar dat is toch niet door­ge­gaan. Wel had de classispredi­kant een stevige bis­schops­ring gekregen.

Die ring droeg hij tij­dens de dienst omdat hij was uitgedaagd dat hij dat wel niet zou durven en aan het einde van de dienst heeft hij die maar in zijn zak gedaan. Maar het geeft wel iets aan: in de PKN (Pro­tes­tantse Kerk in Neder­land) heeft het aantal classes in Neder­land terug­ge­bracht tot elf, waardoor die de grootte (bijna) van een bisdom hebben gekregen. In de classis zijn ‘ringen’ - groepen van ge­meen­ten - die in de dienst ver­te­gen­woor­digd waren en een wens en bede uit­spra­ken. Aan het einde van de dienst heb ik een wel­komst­woord ge­spro­ken.

Welkomst­woord aan de classispredi­kant

Van harte wil ik mede namens bis­schop Jozef Punt en het rooms-katho­lie­ke bisdom Haar­lem-Am­ster­dam ds. Peter Verhoeff fe­li­ci­te­ren en welkom heten als classispredi­kant van Noord Holland, oftewel - meer formeel en precies - als predi­kant in algemene dienst van de Pro­tes­tantse kerk in Neder­land, verbon­den aan de classis van Noord Holland.

Elkaar weten te vin­den

Het territorium waarvoor U als classispredi­kant bent aan­ge­steld is groten­deels het­zelfde als dat van ons bisdom Haar­lem-Am­ster­dam, dus ik spreek hierbij graag de wens uit dat we elkaar in voor­ko­mende gevallen zullen weten te vin­den en in respect en met liefde voor elkaar als broe­ders en zusters in Christus zullen samen­wer­ken, waarbij we de Geest bid­den dat Hij ons tot steeds groter een­heid mag voeren.

Classis

Wat dat betreft: ik werd van­mid­dag al welkom geheten als hulp­bis­schop van de classis Haar­lem-Am­ster­dam en dat vond ik heel leuk. Daar kan ik iets in lezen van “welkom, je hoort er van­mid­dag helemaal bij” of ook dat de Pro­tes­tantse kerk steeds meer aan bis­schop­pen begint te denken. En in ieder geval: “classis” betekende in de Romeinse tijd een afdeling van de gehele marine-vloot, dus ik verstond het ook als: we zijn onder­deel van de vloot, die het schip van de kerk in dezelfde richtring wil laten varen: de navol­ging van Jezus Christus.

De classisprediaknt als episkopos?

De Pro­tes­tantse Kerk in Neder­land heeft het aantal classes nu sterk terug­ge­bracht. Dat heeft na­tuur­lijk te maken met de teruggang van de ker­ke­lijke praktijk en van het aantal gelo­vi­gen dat met onze geloofs­ge­meen­schappen verbon­den is en dat betreuren we. Maar de nieuwe organi­sa­tie brengt tege­lijk een groot voor­deel met zich mee: de classispredi­kant wordt een dui­de­lijker boeg­beeld van de PKN voor een hele provincie. In katho­lie­ke termen zou ik zeggen - als dat U iets zegt -: de classis is opge­waar­deerd van dekenaat naar bisdom. Toch is de classispredi­kant geen bis­schop gaan heten en daar ben ik eigen­lijk wel blij om; de web­si­te van de PKN geeft voorzich­tig aan dat de classispredi­kant gestalte geeft aan de ‘episkopè’ - waar­van episcopus, bis­schop is afgeleid - , met de dienst van de bemoe­diging en door telkens opnieuw te her­in­ne­ren aan het wezen van kerk: het evan­ge­lie, de ge­meen­schap, diaconie en missie/zen­ding waartoe de kerk ge­roe­pen is. De classispredi­kant - zo las ik - is ge­roe­pen een inspi­ra­tor te zijn voor de ge­meen­ten en contact te hou­den met predi­kanten en ker­ke­lijke werkers in de classis.

Zout

Dat maakte voor mij dui­de­lijk dat Uw taak, beste classispredi­kant, beste Peter Verhoeff bij­zon­der veelzij­dig is. U wordt geen ver­ga­dertij­ger of mana­ger, al komen die taken ook op Uw pad. U mag mensen die lokaal lang niet altijd opti­misme en bloei ervaren, laten zien en ervaren dat zij onder­deel zijn van een grotere ge­meen­schap van mensen die Jezus Christus willen navolgen en Zijn Woord willen leven; u mag hun de vreugde van het evan­ge­lie door­ge­ven, die mede inhoudt dat niet de hoeveel­heid zout maar de kracht van dat zout ertoe doet. Het zout geeft smaak, het zout weert bederf, het zout doet het vuur oplaaien. Dat dit zout in ons allen moge zijn!

Gods zegen!

Van harte wens ik U Gods zegen toe, dat u het ambt van classispredi­kant met veel vreugde mag kunnen uit­oefe­nen en dat Uw inzet mag in­spi­re­ren om het vuur niet te laten doven maar om in de kracht van de Geest zout der aarde te zijn.

Terug