Arsacal
button
button
button
button


Niemand is goed dan God alleen

In de H. Cunerakerk in Nibbixwoud

Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 14 oktober 2018 - 845 woorden
H. Cunerakerk
H. Cunerakerk
Waar zou deze deur toegang toe geven?
Waar zou deze deur toegang toe geven?

Zondag 14 ok­to­ber was ik in de H. Cunera­kerk in Nib­bix­woud, onder­deel van de Emmaus­paro­chie. Daar werd deze zon­dag aalmoezienier Paul Vlaar ge­pre­sen­teerd die in deze regio gaat assis­te­ren. Samen met hem en met pastoor Fred Deen hebben we de Eucha­ris­tie gevierd met prach­tige zang van het Cunera­koor.

Pastor Paul Vlaar zal ook aan de kerk­bestuurs­ver­ga­de­ringen deel­ne­men als adviseur. Hij kent de pa­ro­chie goed, omdat hij daar in het verle­den als pas­to­raal werker en pries­ter was aan­ge­steld. Na afloop van de vie­ring was er gelegen­heid elkaar te ont­moe­ten en heb ik nog heel wat mensen kunnen ont­moe­ten en ook vragen kunnen be­ant­woor­den.

 

Homilie

Goede meester...

Een en­thou­siaste jongeman komt aangelopen,
valt op zijn knieën en roept uit: “Goede Meester...”.
Hij dweept met Jezus.
Maar het ant­woord van Jezus
is nuchter en ontnuch­te­rend:
“Niemand is goed dan God alleen”.

Onster­fe­lijk

Een bis­schop ver­telde in zijn preek
bij een Vormsel­vie­ring
dat de naam van Jezus nu na 2000 jaar
nog op de lippen van miljar­den mensen is,
maar dat sterren zoals Justin Bieber die nu aan­beden wor­den
over enkele tien­tal­len jaren weer vergeten zullen zijn.
Een meisje uit de groep van vor­me­lin­gen
zei nader­hand tegen haar vriendinnetje:
"Heb je dat gehoord:
Hij denkt dat Justin Bieber vergeten zal raken.
Wat een onzin!".
Sterren zijn onster­fe­lijk,
dat geloven hun fans.

Als dat meisje wat ouder wordt
zal ze heel wat van haar sterren hebben zien sterven
en de glans van veel idolen hebben zien verbleken;
want het leven gaat door
en niemand is goed dan God alleen.

Wij leven nu

Wij leven nú;
wij ervaren en beleven de dingen van nu;
we raken daar een beetje in ondergedom­peld.
De erge dingen van nu lijken ons erger
dan de erge dingen van vroe­ger;
en de dingen die ons raken
doen ons veel meer pijn
dan wat er ver van ons vandaan gebeurt.
Ook de sterren van nu lijken ons groter en stralen­der
dan de sterren van vroe­ger.
Niets is zo goed als wat nu goed gevon­den wordt;
En niets is zo nieuw als wat nu als nieuw wordt aangeprezen.
enzo­voorts.

Maar al zijn wij ook ondergedom­peld in de tijd van nu
als vissen in het water,
toch kunnen we met Gods hulp
wor­den als forellen
die tegen de stro­ming in
op zoek gaan naar de bron:
laat je niet meeslepen,
niemand is goed dan God alleen.

Sterven en verrijzen

Het ritme van de seizoenen
laat ons ieder jaar weer zien
hoe alles voorbijgaat;
maar ook dat het­zelfde steeds weer terug­komt:
in de lente is alles nieuw en fris en groen,
maar dat maakt deel uit van een vast ritme
van sterven en verrijzen.

En zo is het eigen­lijk met alles:
onder de opper­vlak­te van de dingen die ver­an­de­ren,
zijn er waar­den en zaken die blijven
en is er Eén die blijft.

Waar­de­ring

Als wij mensen ont­moe­ten
die hoog opgeven van hun eigen kwali­teiten
en anderen in hun schaduw willen stellen;
als wij met mensen te maken hebben
die zo nodig moeten imponeren
met hun geld of hun bezit
met hun capaci­teiten;
of als wij mensen tegen­ko­men
die mensen proberen te bespelen,
die anderen zwart maken
om zich­zelf wit te wassen,
maakt dat ons eer­der voorzich­tig;
Zeker, we kennen die nei­ging bijna allemaal wel een beetje.
Wij willen zelf goed zijn
en goed gevon­den wor­den,
waar­de­ring is voor iedere mens be­lang­rijk.
Maar we waar­de­ren en ver­trouwen allemaal veel meer
een be­schei­den en een­vou­dig mens
die niet hoog van zich­zelf opgeeft
zich niet beter voordoet dan hij is,
die voorzich­tig en terug­hou­dend in zijn oor­deel is
en de mens die hij ontmoet
tracht te begrijpen in zijn wezen.

het gaat voorbij....

"Niemand is goed dan God alleen".

Die woor­den van Jezus tegen­over de rijke jonge man
die Jezus als een soort idool bena­dert
- maar het mag niks kosten -,
die woor­den rela­ti­ve­ren
geld en goed waar mensen zo aan hechten,
de dingen en de mensen
en al het andere
wat toch weer voorbij gaat.
Alles is betrekke­lijk:
dat fijne en dat nare,
dat mooie en dat lelijke,
alles gaat voorbij,
die pijn gaat voorbij,
dat verdriet, net zo goed als een succes,
als jeugd of wat dan ook;
het leven gaat voorbij;
het is allemaal maar even;
daar­on­der blijft altijd
dat wij en iedere mens
in God geborgen zijn,
dat Hij van ons houdt
en ons bij de hand wil nemen.
Vaak grijpen mensen die hand pas
als ze zich arm voelen,
echt in nood zitten
en zelf geen uitweg zien,
maar God wil iedere dag
een vader voor ons zijn,
een band opbouwen.

rela­ti­ve­ren, want niemand is goed...

Waar het om gaat
als Jezus die rijke jongeman
uitno­digt om zijn bezit te verkopen, is precies dit:
hij mag van niets een afgod maken,
niet van zich­zelf, niet van zijn geld en goed,
zelfs niet van Jezus.
Hij mag Jezus niet volgen
als een soort van held of popidool,
want niemand is goed dan God alleen.
Dit evan­ge­lie is een uit­no­di­ging
om te rela­ti­ve­ren:
onze moei­lijk­he­den, onze successen,
wat er gebeurt en ga zo maar door;
alles wat geen blijvende bete­ke­nis heeft;
want als die rijke jonge man zou rela­ti­ve­ren en weg zou geven
waar hij nu zo aan gehecht is,
is hij pas vrij om Jezus na te volgen.
Amen

Terug