Arsacal
button
button
button
button


Op cursus...

Bijeenkomst voor nieuwe bisschoppen in Rome

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 21 september 2012 - 330 woorden
Bisschoppen in processie op weg naar het heiligdom van de Divino Amore
Bisschoppen in processie op weg naar het heiligdom van de Divino Amore

Tien dagen lang waren de bis­schop­pen die het afgelopen jaar zijn benoemd in Rome om bijgespijkerd te wor­den door de kar­di­na­len en bis­schop­pen die aan de ver­schil­lende Curie-organen werk­zaam zijn, om met elkaar op te trekken en zo iets van uni­ver­se­le bis­schop­pe­lijke broe­der­lijk­heid te beleven en om de paus te ont­moe­ten.

Er waren twee bij­een­komsten geor­ga­ni­seerd: één voor de bis­schop­pen van de lan­den die onder de Con­gre­ga­tie voor de Evangeli­sa­tie van de volkeren vallen - de missielan­den - en één voor de rest van de wereld. Het zijn twee groepen met heel ver­schil­lende pro­ble­ma­tieken en het on­der­scheid is dui­de­lijk: de missielan­den hebben wel geloof maar geen geld, de Kerk is er in opbouw; voor Amerika, Australië en Europa geldt: zij hebben mis­schien nog wel wat geld (soms ook dat weinig meer), maar er is weinig ker­ke­lijke par­ti­ci­pa­tie. Over het geloof van mensen kan ik na­tuur­lijk niet oor­de­len.

De bij­een­komst waar ik aan deel­ge­no­men heb, werd door zo'n negen­tig bis­schop­pen bijgewoond. Tijdens de laatste volle dag waren er sub­groepen per continent en bogen de Europese bis­schop­pen zich over de situatie in Europa. Regel­ma­tig waren er bovendien gesprekken in sub­groepen per taal. De meeste curie-kar­di­na­len kwamen om in de Mis hoofde­cele­brant te zijn en te preken of om een lezing te hou­den over hun werk­zaam­he­den. Tijdens de cursus werd een bede­vaart gedaan naar het hei­lig­dom van de Divino Amore, een Maria-bede­vaart­plaats, en naar de Sint Pieter. De laatste dag woon­den we een bij­zon­dere au­diën­tie bij in Castel Gandolfo met paus Bene­dic­tus XVI, die net terug was uit een zeer geslaagde maar vermoeiende reis naar Libanon.

Het was een bij­zon­der mooie erva­ring om met zoveel bis­schop­pen uit de hele wereld samen te zijn. Alles was bovendien zeer goed ver­zorgd, zowel het hele congres dat door de mede­wer­kers van de Cognregatie voor de Bis­schop­pen was geor­ga­ni­seerd, als het gees­te­lij­ke en mate­rië­le aspect (eten, drinken, over­nach­ting) waarvoor de broe­ders van de Legionairs van Christus zorg droegen.

Terug