Arsacal
button
button
button
button


Bisdomstaf neemt afscheid van Steven van Weede

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 8 november 2018 - 154 woorden

Op don­der­dag 8 no­vem­ber is aan het einde van de staf­ver­ga­de­ring van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam met een fees­te­lij­ke lunch in het bis­schops­huis afscheid geno­men van Jhr. mr. S.R.K.M. van Weede.

Iedere don­der­dag­och­tend na een Eucha­ris­tie­vie­ring ver­ga­dert de bis­dom­staf: bis­schop, hulp­bis­schop/vica­ris-generaal, bis­schop­pe­lijk vica­ris, econoom, kanselier en se­cre­ta­ris-generaal zijn dan bijeen om de bestuur­lijke aan­ge­le­gen­he­den te bespreken. Ook de emeritus hulp­bis­schop, mgr. J. van Burg­ste­den, die nog ver­schil­lende taken vervult, is daar ge­woon­lijk bij aanwe­zig. Drs. Martin Frederiks notuleerde de ver­ga­de­ring.

Aan het einde van de ver­ga­de­ring was Steven van Weede aanwe­zig. Eerder was al afscheid geno­men van hem in bre­dere kring, maar de leden van de staf­ver­ga­de­ring­waar­van hij zoveel jaren deel had uitgemaakt, wil­den dat toch graag ook een keer doen onder elkaar.

Het werd een gezellige bij­een­komst met een heer­lijke maal­tijd waarbij de stafle­den Steven van Weede alle zegen toewensten voor zijn ver­dere toe­komst, waarbij bij­zon­der aan zijn echt­ge­note werd gedacht.

Terug