Arsacal
button
button
button
button


Veertig jaar De krans!

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 14 november 2018 - 306 woorden

Deze week kwamen de pries­ters van mijn wij­dings­jaar bij elkaar voor ‘de krans’, zoals zo'n gezellige bij­een­komst ge­woon­lijk wordt genoemd. Op zich niets bij­zon­ders, want we komen regel­ma­tig bij elkaar, maar toch ook weer wél, want de krans bestond veer­tig jaar...

Het is goed als pries­ters elkaar in vriend­schap kunnen ont­moe­ten. Een pries­ter heeft geen gezin, geen relatie en dan is het des te be­lang­rijker elkaar als vrien­den en mede­broe­ders te ont­moe­ten. Dat doen we inder­daad trouw: ongeveer iedere zes weken komen we bij elkaar, eten samen, bid­den samen de vespers en wisselen erva­ringen uit.

Mijn klas­ge­no­ten zijn veer­tig jaar gele­den tot diaken gewijd en in de pa­ro­chie geko­men, eerst als diaken-assis­tent, later als pries­ter. Op dat moment is ook de krans be­gon­nen. Zelf ben ik een half jaar later diaken gewijd omdat ik pries­ter werd voor een ander bisdom, het bisodm Rotter­dam. Eén pries­ter van dat jaar, een latere roe­ping, is intussen overle­den.

Volgend jaar zal het veer­tig jaar gele­den zijn dat we tot pries­ter wer­den gewijd; de jaren zijn snel gegaan en we kijken er met dank­baar­heid op terug. God heeft in Zijn goed­heid de vreugde om het pries­ter­schap altijd in mij bewaard en me door Zijn genade voor veel behoed. Dus: alle reden om dank­baar te zijn! De klas­ge­no­ten zijn v.l.n.r. mgr. dr. Paul Hamans, mgr. dr. Jan Vries, bis­schop dr. Jozef Punt, deken Theo van Galen, mgr. Alphons Wool­derink en ik.

Op de foto's is de groep te zien bij het veer­tig­ja­rig jubileum van de krans en veer­tig jaar gele­den met rector H. van der Meer en bis­schop mgr. J. Gijsen. Links staat de reeds overle­den pries­ter, pastoor Con Dogge.

Bij de krans zijn des­tijds enkele andere pries­ters aan­ge­slo­ten, die op de derde foto staan: mgr. Fr. Wiertz en em. deken W. Geurts.

Terug