Arsacal
button
button
button
button


Wokfestijn in Waterland

PCI organiseert caritasfeest in Purmerend

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 14 november 2018 - 369 woorden
Met bestuur en medewerkers van de caritas en drs. Ernst Meijknecht
Met bestuur en medewerkers van de caritas en drs. Ernst Meijknecht
Ze zitten klaar om de kinderen te schminken
Ze zitten klaar om de kinderen te schminken
De knuffels
De knuffels

Voor de zevende keer orga­ni­seer­de de Parochiële Caritas In­stel­ling (PCI) van de pa­ro­chie Maria, Moeder van God op 14 no­vem­ber een Caritas Wokfes­tijn aan de Koemarkt in Purmerend. Tussen de twee- en de drie­hon­derd mensen namen aan dit fees­te­lijk gebeuren deel. Ik bezocht deze dag samen met caritas staf­me­de­werker Ernst Meijknecht.

PCI Waterland heeft nauwe contacten met allerlei in­stel­lingen die zich inzetten voor dak­lo­zen, mensen met versla­vings­pro­ble­ma­tieken, vluch­te­lingen, mensen die in de schuldsane­ring zitten, mensen met psychiatrische pro­ble­ma­tieken en ga zo maar door. De parochiële PCI zet zich heel goed voor deze mensen in, reden waarom de pa­ro­chie enkele jaren gele­den 'pa­ro­chie van het jaar' is gewor­den. In goed overleg met alle maat­schap­pe­lijke in­stel­lingen nodigt de PCI jaar­lijks enkele hon­der­den mensen uit voor een heer­lijke maal­tijd in wok-restaurant De Doele, waar­van de eige­naars ook een hart hebben voor mensen die het niet zo goed getroffen hebben in het leven. Het is zeker zeer onte­recht om te denken "eigen schuld" als mensen in ellende zitten; zoals mw. Elly de Vos zegt, caritas-mede­wer­ker van het eerste uur: "Het kan ons in feite allemaal over­ko­men dat je bij­voor­beeld dakloos wordt". De PCI helpt regel­ma­tig als iemand zelfs het kleine bedrag niet heeft wat voor de nacht­op­vang nodig is. Het gebrek aan woningen is trouwens momenteel een groot probleem. Ik hoorde dat zelfs ge­zin­nen in een tij­de­lijke woon­voor­zie­ning zitten, die helaas over enkele maan­den moet wor­den afgebroken zon­der dat de ge­zin­nen weten wat dan hun toe­komst zal zijn.
PCI Waterland heeft in ieder geval een groot hart voor deze mensen en dat geldt ook voor degenen die het ini­tia­tief van de PCI steunen met geld, facili­teiten of mens­kracht.
Ver­schil­lende weth­ou­ders van de ge­meen­te bezochten het wokfes­tijn (de burge­mees­ter was verhin­derd) evenals ver­te­gen­woor­digers van de ver­schil­lende in­stel­lingen waar­mee de PCI samen­werkt.

Er was met spel en andere attenties speciaal aan de kin­de­ren gedacht die op deze manier een heer­lijke onbe­zorgde mid­dag had­den. Er waren heel wat ge­zin­nen aanwe­zig. Ik heb bij­voor­beeld even staan kijken bij het schminken van de kin­de­ren. Op het einde kregen alle kin­de­ren een leuke knuffel mee naar huis.
Het restaurant had een prach­tig buffet ver­zorgd, echt een fees­te­lij­ke maal­tijd.

Ik heb veel waar­de­ring voor dit mooie ini­tia­tief.

Terug