Arsacal
button
button
button
button


Zes bedienaren heilige communie aangesteld

Parochie Heemstede

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 23 november 2018 - 278 woorden

Vrij­dag­avond 23 no­vem­ber zijn in de kapel van het bis­schops­huis in Haar­lem zes Heemsteedse pa­ro­chi­anen tot bui­ten­ge­wone be­die­naren van de heilige communie aan­ge­steld.

Pastoor Jan-Jaap van Peperstraten con­ce­le­breerde bij de Eucha­ris­tie­vie­ring waarin dit plaats vond. Enkele fami­lie­le­den woon­den de plech­tig­heid bij, maar er is niet veel plaats in de bis­schops­ka­pel. De zes bui­ten­ge­wone be­die­naren zullen hun taak ver­rich­ten in de pa­ro­chies van het Klaver­blad (Heem­ste­de, Benne­broek, Vo­ge­len­zang).

In de Apocalyps lazen we deze dag over het boekje dat de apostel moet inslikken: het is zoet in de mond, maar bitter in het lijf. Zo wor­den we geraakt door (het woord van) God en dat is zoet, het geeft ons vreugde en vrede; maar dat­zelfde woord van God zal ons dan voor allerlei uit­dagingen stellen, die soms hard en bitter zijn: want het leven van een christen en katho­liek vraagt soms moei­lijke beslis­singen en keuzen, dwars tegen de stroom in; het vraagt ook om volhar­den en con­se­quent zijn. Die genade hebben we gevraagd in deze vie­ring, want de bui­ten­ge­woon be­die­naar van de heilige communie wordt op bij­zon­dere wijze ge­roe­pen om door zijn leven ge­tui­ge­nis te geven van het evan­ge­lie.

De bui­ten­ge­woon be­die­naar mag in de vie­rin­gen de gewijde be­die­naren (pries­ter, diaken) helpen met het uitreiken van de heilige communie en de communie aan de zieken brengen. Ook mag hij/zij - als er geen pries­ter of diaken is - het heilig sacra­ment uitstellen (niet de zegen geven).

Wie kan dit wor­den? Wanneer de pastoor van de paorchie gelo­vi­gen hier­voor wil voordragen, volgen die in ons bisdom een korte cursus die geleid wordt door pastoor Floris Bun­scho­ten uit Assendelft. Als die cursus is afgerond kunnen zij wor­den voor­ge­dragen voor de aan­stel­ling.

Terug