Arsacal
button
button
button
button


Pastoor Ignas Tilma als pastoor in De Vijfhoek geinstalleerd

Heerhugowaard, De Noord en Het Kruis, Waarland, Nieuwe Niedorp, 't Veld

Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 9 december 2018 - 1072 woorden
Priesters en diakens na de viering
Priesters en diakens na de viering
de kerk van De Noord klaar voor de installatie
de kerk van De Noord klaar voor de installatie
ook andere kerkelijke gemeenschappen waren vertegenwoordigd
ook andere kerkelijke gemeenschappen waren vertegenwoordigd

Zondag 9 de­cem­ber was ik in Heer­hu­go­waard De Noord voor de Eucha­ris­tie­vie­ring waarin ik Ignas Tilma als pastoor-moderator van de pa­ro­chies van De Vijf­hoek heb geïnstalleerd. Het was een mooie en fees­te­lij­ke vie­ring, waarin de nieuwe pastoor zeer harte­lijk welkom werd geheten.

Gea Klercq sprak namens de pa­ro­chieraad en de jon­ge­ren van jon­ge­ren­groep Sint Virgilius boden met een wel­komst­woord hun eigen gebrouwen bier aan, waar­mee de reis naar de Wereld Jon­ge­ren­da­gen (WJD) wordt gesponsored. De se­cre­ta­ris van het pa­ro­chie­bestuur las de benoe­mings­brief voor. Dames- en heren­koor Sint Caecilia en het rit­misch koor ver­zorg­den de zang en naast pastoor Ignas Tilma con­ce­le­breer­den ook pastoor-deken Eduard Moltzer, die met de moderator "in solidum" (hoof­de­lijk, als team) is benoemd en de emeritus pries­ters pastoor Jan van der Linden, oud-pastoor van Waarland, en Mill Hill Father Jan Mole­naar die bei­den veel in de regio assis­te­ren.

De nieuwe pastoor legde de ge­loofs­be­lij­de­nis en eed van trouw af en kreeg de vie­ring van de sacra­menten en de ver­kon­di­ging van het Woord in deze pa­ro­chies toe­ver­trouwd, terwijl hem sym­bo­li­sch de sleu­tels van de kerken wer­den overhan­digd. De kin­de­ren van de kin­der­kerk kwamen naar voren met zelf gemaakte bloemen en een feestslin­ger met een harte­lijk welkom voor de pastoor.

Kortom, pastoor Tilma heeft op een mooie en sympathieke manier aan zijn nieuwe taak kunnen beginnen.

Volgende week volgt nog de in­stal­la­tie in Tui­tjen­horn die met de pa­ro­chies van de Vijf­hoek en Schagen wordt verbon­den.

HOMILIE

Beste pastoor Ignas Tilma, deken Moltzer en U allen,

Vijf­hoek: Samen Kerk

Aller­eerst wil ik na­tuur­lijk graag zeggen
dat het voor mij een vreugde is
pastoor Tilma te installeren.
Ik wens hem en U allen
een vrucht­ba­re tijd en een fijne samen­wer­king,
maar ik denk dat dit wel zal gaan lukken!
Zoals uit de benoe­mings­brief blijkt
is pastoor Tilma hier wel eerst aanspreek­ba­re
maar hij is niet alleen aan­ge­steld
voor De Noord,
maar ook voor Tui­tjen­horn en de pa­ro­chies van de Vijf­hoek,
waar­van hij de pastoor-moderator is.
Hij zal in de wijde regio samen­wer­ken
met pastoor deken Eduard Moltzer,
de diakens Hans Bruin en Toon Jorink
en cate­chiste Monica Wildeboer.
Hij zal dus Uw harte­lijke mede­wer­king en inzet
voor deze mooie pa­ro­chie
hard nodig hebben.
We zijn tenslotte samen Kerk,
we zijn allemaal gedoopt,
allemaal op een bij­zon­dere wijze
kin­de­ren van God
met de mooie zen­ding
om de bood­schap van het evan­ge­lie
en het kerk-zijn
 in deze wereld gestalte te geven.

Pelgrims

Ja, we zijn samen op pelgrims­tocht,
Gods volk op weg naar het beloofde land,
want we geloven dat leven en mens-zijn
niet tot die paar jaar op deze aarde beperkt is,
maar dat we eeuwig­heids­waarde bezitten,
bestemd zijn om voor altijd gelukkig te wor­den
in dat huis van de hemelse Vader.
We kunnen ons nu nog geen voor­stel­ling maken
van hoe het zal zijn,
omdat het al het men­se­lijk denken
en al onze voor­stel­lingen
zal overtreffen.
Voorlopig is het voldoende
dat we ons rea­li­se­ren dat we voorbij­gan­gers zijn,
we moeten ver­der, we zijn pelgrims op aarde,
we moeten niet ergens aan vast blijven zitten.

Is er toe­komst?

Maar soms bekruipt ons de vraag:
Is er toe­komst voor het geloof,
is er toe­komst voor de kerk,
er is wat dat betreft zoveel veran­derd?
Gaat het niet slecht met de Kerk?

Waar God voor kiest

We zijn in de Advent, tijd van ver­wach­ting,
van uitzien naar de Heer die komt.
Goed twee weken nog, dan gaan we het kerst­feest vieren
en als we het kind in die armzalige kribbe zien liggen,
rea­li­se­ren we ons weer
dat wij mensen wel vaak gáán
voor wat groot is, rijk en be­lang­rijk,
voor het uiter­lijk
maar dat God zelf de eenvoud kiest,
het kleine en verborgene.

Inhoud

Een oude man, gebrekkig al,
kreeg vlak voor kerst­mis van zijn dochter
allerlei geschenken toe­ge­stuurd,
alles was imponerend chique en duur,
want zijn dochter was rijk,
maar die man keek niet blij.
En hij ant­woordde een ver­zorgster die hem vroeg
waarom hij zo somber keek
terwijl die cadeaus toch zo mooi waren:
“Er zit geen liefde in”.

Wees een mens met inhoud,
met geloof en liefde,
met hoop en ver­wach­ting,
want er komt nog iets moois!

Johannes en Jezus

We hoor­den zojuist
een stukje uit het evan­ge­lie volgens Lucas:
het begin van het optre­den van Johannes de Doper,
die grote boetepredi­kant,
die de mensen kwam voor­be­rei­den
op de komst van Jezus Christus.
Zijn bood­schap was hoop­vol:
“Heel de mens­heid zal Gods red­ding zien”, preekte hij.

Lucas begint dit gedeelte van zijn evan­ge­lie
met een opsom­ming van de wereldse heersers
van dat moment.
Zo laat hij zien dat Gods komst en Zijn red­ding
plaats vin­den binnen de mensenge­schie­de­nis,
maar tege­lijk ook dat God redt
niet door die grote figuren,
maar door wie in eenvoud goede dingen doet.

Tiberius, de grote Romeinse keizer is er bij
in dit lijstje van Lucas.
Hij bestuurde een wereldrijk.
Pontius Pilatus, Herodes, Annas en Kajafas,
landvoogd, vorst of hoge­pries­ter,
we kennen hen uit het lij­dens­ver­haal:
zij speel­den een lelijke rol in de kruis­dood van Jezus.
Zij waren allemaal be­lang­rijke mensen
in de ogen van de mensen van hun tijd
- macht­heb­bers -,
maar het woord van God kwam niet tot hen,
dat kwam tot Johannes de Doper
en Jezus zelf was het mens gewor­den Woord van God,
maar die wer­den allebei in hun tijd
als criminelen weg­ge­zet:
Johannes werd gevangen geno­men en ont­hoofd,
Jezus werd ge­krui­sigd.

Soms met velen, soms bijna alleen

In die paar jaar dat Jezus is opgetre­den,
zien we al een grote verschui­ving:
op een gegeven moment lopen er duizen­den
achter Hem aan,
Hij geneest zieken, wekt doden op,
geeft ie­der­een te eten.
Ze willen Hem tot koning uitroepen,
zo blij zijn ze met deze man uit Nazaret.
Maar even later is hij alleen,
Hij hangt aan het kruis en sterft,
slechts één apostel en een paar vrouwen
zijn bij Hem, dat is alles.

De Kerk is als Jezus

Met de Kerk gaat het niet anders.
De Kerk is “het lichaam van Christus”.
In de ge­schie­de­nis zijn soms de kerken vol,
dan weer zijn ze bijna leeg,
zij is een kerk van heiligen
en van grote zon­daars,
maar de bood­schap is goed
en zij is altijd door­ge­gaan.
Het vergaat de Kerk dus in zekere zin
net als Jezus.
Dus loop niet weg,
zoek het niet bij de meer­der­heid,
niet bij de zo­ge­naamd be­lang­rijke mensen,
maar zet uw sch­ou­ders eron­der
om samen Kerk te zijn,
wees een pelgrim en ga ver­der,
leef met vuur, ga met geloof,
laten liefde en hoop u bezielen
en doe in eenvoud goede dingen.

Van harte wens ik U allen
een goed nieuw begin
en alle zegen toe!

Terug