Arsacal
button
button
button
button


Nog is de kribbe leeg...

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 14 december 2018 - 290 woorden
Kerstal in Vleuten waar deze week de bisschoppenvergadering was
Kerstal in Vleuten waar deze week de bisschoppenvergadering was

Het kerst­feest komt snel naderbij. Deze zon­dag "Gaudete" - "verheugt u" - druk de vreugde uit om het naderende feest van de komst van onze Heer en God in deze wereld. Overal om ons heen klinken de woor­den Christmas, kerst of de­cem­ber­feesten. Maar het wordt wel steeds wereldser...

In de etalage van een pas in Neder­land gearri­veerde warenhuis­ke­ten stond met grote letters: "I wish you a merry everything". Dat is voor als je helemaal niet meer weet wat je met het kerst­feest aan moet. Als het maar leuk is. Op de radio hoorde ik deze avond kerstsongs van een bekende Neder­landse artiest, waarin het kerst­feest uit­slui­tend om het "ik, me and myself" draaide. En Post en super­markt­ke­tens wagen het niet het woord "Kerst­mis" te gebruiken: iedere ver­wij­zing naar de bete­ke­nis van het kerst­feest of naar wat er op die dag wordt gevierd, wordt verme­den. Ook de vaag en vrij alge­meen ge­for­mu­leerde "kerstge­dachte" ben ik dit jaar nog niet tegen geko­men...

"Wat leeg en inhoudsloos", ervaar ik dan en ook een soort medelij­den met al die mensen die naar mijn aanvoelen "als schapen zon­der her­der zijn".Wie zal hen helpen om de zin en bete­ke­nis van hun leven te ont­dek­ken? Na­tuur­lijk moet er een open­heid zijn, een stille vraag, een nood, om een ant­woord te kunnen krijgen op de vragen over zin en bete­ke­nis van het leven. Maar zullen mensen de stilte of de nood aankunnen waarin die vragen boven komen?

Op veel plaatsen wordt de kerst­stal opgezet, maar de kribbe wordt nog leeg gelaten omdat het nog geen kerst­mis is. Bij veel mensen blijft die kribbe leeg, maar ik hoop en bid dat voor hen het moment zal komen waarop die leegte gevuld wordt met de geboorte van het kind....

Terug