Arsacal
button
button
button
button


Drie bisdom-onderscheidingen in IJmuiden

Inzet voor de kerkmuziek voor een waardige liturgie

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 20 december 2018 - 268 woorden
Gedecoreerden met pastoor en diaken
Gedecoreerden met pastoor en diaken
kerstal in de Pieterkerk
kerstal in de Pieterkerk

Aan het einde van de kerst­vie­ring voor de ouderen in IJmui­den was ik op don­der­dag 20 de­cem­ber in IJmui­den om de Bavopen­ning uit te reiken aan de heren Peter Heins, Jan Jansen en Fridus Kaam die grote ver­diensten hebben voor de kerk­mu­ziek.

Kerk­mu­ziek is en blijft een be­lang­rijk ele­ment van het ker­ke­lijk leven. De katho­lie­ke kerk heeft er een enorme traditie in: Gre­go­ri­aans, meerstemmig, volkszang, cha­ris­ma­tische lie­de­ren, kin­der­koor­re­per­toire, enzo­voorts: het draagt allemaal bij aan een li­tur­gie waarbij mensen betrokken zijn, iets van de hemel kunnen ervaren en hun hart tot God kunnen verheffen.

Aan het einde van de Eucha­ris­tie­vie­ring in de Pieter­kerk, gevierd door pastoor George Paimpillil met assis­tentie van diaken John Versteeg, was het moment geko­men om de onder­schei­dingen uit te reiken tot verras­sing van de drie kerkmusici.

De heer Peter Heins is als vijf­tig jaar organist. Op heel jonge leef­tijd is hij al be­gon­nen met het be­ge­lei­den van de vie­rin­gen, ook buiten de eigen paro­chie­kerk, wat door veel pa­ro­chi­anen wordt ge­waar­deerd. Sinds 1976 woont hij in IJmui­den en is hij betrokken bij de pa­ro­chie daar. Hij staat bekend als iemand die zeer be­schik­baar is en alleen "nee" zegt als het niet anders kan.

De heer Jan Jansen is meer dan vijf­tig (bijna zes­tig) jaar lid geweest van het pa­ro­chie­koor Cantemus Domino dat onlangs is opge­he­ven en bijna 120 jaar heeft bestaan. Vele jaren was hij voor­zit­ter van het koor dat ontel­ba­re Eucha­ris­tie­vie­ringen heeft opge­luis­terd.

De heer Fridus Kaam was 25 jaar koorlid en 25 jaar dirigent van Cantemus Domino en heeft zihc ook in andere paroches voor de kerk­mu­ziek ingezet. Bovendien treedt hij op als cantor wanneer er geen koor is.

Terug