Arsacal
button
button
button
button


Hendrik Duijts Ridder in de orde van Oranje Nassau

Centraal persoon in restauratie kathedraal

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 20 december 2018 - 246 woorden
Burgemeester Wienen spreekt de heer Duijts toe
Burgemeester Wienen spreekt de heer Duijts toe
Hendrik Duijts Ridder in de orde van Oranje Nassau

Donder­dag­avond 20 de­cem­ber ont­ving de heer Hendrik R. Duijts in de bis­schops-sacristie van de ka­the­draal de ver­sier­se­len behorend bij de ko­nin­klij­ke onder­schei­ding Ridder in de orde van Oranje Nassau uit han­den van de Haar­lemse burge­mees­ter Jos Wienen .

Hendriks Duijts, lange tijd lid van het kerk­bestuur, is samen met de heer Wim Eggen­kamp een spilfiguur in een van de grootste ker­ke­lijke projecten van de laatste decennia: de res­tau­ra­tie van de ka­the­drale basiliek van Sint Bavo te Haar­lem. Het was dan ook niet meer dan juist dan deze grote ver­diensten met een ko­nin­klij­ke onder­schei­ding zijn bekroond, in aanwe­zig­heid van de leden van het Comité van aanbeveling, waar­on­der kar­di­naal Adrianus Simonis, mensen van het architecten­bu­reau Hogenvest en de cons­tructeur, fami­lie­le­den en vrien­den.

De bij­een­komst vond plaats voor­af­gaand aan het uit­ver­kochte concert dat het fameuze St. John's choir op deze avond samen met ons ka­the­drale koor ging geven. Tegen de duizend personen woon­den deze uit­voe­ring bij. Na een inlei­ding met prak­tische aan­wij­zingen van Wim Eggen­kamp, sprak Burge­mees­ter Wienen zijn 'laudatio' uit: hij liet goed uit­ko­men wat een enorm werk de res­tau­ra­tie is geweest en hoe blij de pa­ro­chie en de stich­ting waren en zijn met iemand die kon bogen op een grote erva­ring in be­lang­rijke monu­mentale projecten (waar­on­der Rijks­mu­seum en Van Gogh­mu­seum in Am­ster­dam). De heer Duijts rea­geerde zicht­baar aan­ge­daan met een passend dank­woord aan allen met wie hij in deze jaren had mogen samen­wer­ken.

Van harte fe­li­ci­te­ren we de heer Duijts, zijn echt­ge­note en familie met deze mooie onder­schei­ding!

Terug