Arsacal
button
button
button
button


Op bezoek bij zusters in België...

Apostolische visitatie in Halle

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 21 december 2018 - 126 woorden

De Con­gre­ga­tie voor de reli­gi­euzen in Rome heeft me onlangs gevraagd een apos­to­lische visi­ta­tie te hou­den in het klooster te halle. Dit betekent dat ik gesprekken voer met de zusters die tot dit klooster behoren om daarover aan de Con­gre­ga­tie in Rome te berichten.

De zusters van het Monasterium, dat zich in het bisdom Mechelen-Brussel bevindt, hebben een con­tem­pla­tief kloosterleven met een bij­zon­der accent op de aanbid­ding van de Heer in het heilig Sacra­ment. Het klooster is gesticht door de zusters die kon­den ontsnappen en zijn gevlucht toen ten tijde van de Franse revolutie hun medezusters wer­den gedood. Omdat het Monasterium zich in het aarts­bis­dom bevindt, heb ik eerst een gesprek gehad met de kar­di­naal-aarts­bis­schop.

Zater­dag 22 de­cem­ber zal ik opnieuw met deze visi­ta­tie bezig zijn. 

Terug