Arsacal
button
button
button
button


Benoeming tot bisschop-coadjutor

Brief van bisschop Punt en eerste reactie van de coadjutor

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 22 december 2018 - 480 woorden

Vandaag, zater­dag 22 de­cem­ber 2018 om 12.00 uur, is in Rome bekend gemaakt dat Paus Fran­cis­cus mij heeft benoemd tot bis­schop-coad­ju­tor. Sinds 10 de­cem­ber 2011 ben ik hulp­bis­schop en vica­ris-generaal van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Door deze benoe­ming heeft de paus mij recht van opvol­ging verleend.

Paus Fran­cis­cus

Eerder had paus Fran­cis­cus mij - na de her­vor­ming van de Romeinse curie - al opnieuw tot consultor van de Con­gre­ga­tie voor de Clerus benoemd; in 2017 benoemde hij me bovendien tot rechter in de Hoogste Recht­bank van de Apos­to­lische Signatuur, zeg maar: de Hoge Raad van de katho­lie­ke kerk.

Een eerste reactie

Ik kreeg een tele­foontje van de Apos­to­lisch Nuntius, afgelopen maan­dag­och­tend, op de ver­jaar­dag van de paus, waarin hij me de mede­de­ling van de benoe­ming deed. Omdat de Nuntius nog in Rome was, vond het gebruike­lijke gesprek de woens­dag erna plaats met de se­cre­ta­ris en chargé d'affaires van de Nuntiatuur, mgr. Mendez.

Ik ben paus Fran­cis­cus dank­baar voor het ver­trouwen dat hij door deze benoe­ming in mij heeft gesteld. Ik zal mijn best doen dit ver­trouwen niet te beschamen en mij i n te zetten voor de Kerk in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam. Ik besef goed dat het gaat om een dienst aan de ge­meen­schap, aan het volk van God, niet om een eer of een positie voor mij­zelf. Ik heb de benoe­ming dan ook in deze geest aanvaard. Het is een grote verant­woor­de­lijk­heid en het vraagt veel inzet. Ik bid de goede God dat Hij me de kracht en genade zal geven om deze missie goed te vol­bren­gen en om echt dienst­baar te kunnen zijn aan de mensen.

Bis­schop Punt

De bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam, Mgr. dr. Jozef M. Punt worstelt al wat lan­ger met zijn ge­zond­heid en heeft al enige tijd gele­den een verzoek om een coad­ju­tor aan de paus voor­ge­legd. Op 10 januari 2021 hoopt Mgr. Punt 75 jaar te wor­den en dat is de canonieke leef­tijd waarop hij zijn ont­slag aan de paus zal aanbie­den. De paus heeft mij dus nu als op­vol­ger en nieuwe bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam aangewezen waardoor het bisdom naar dat moment kan toegroeien. Gelei­de­lijk kan Mgr. Punt op deze wijze de bestuur­lijke taken aan mij overdragen.

Volgorde van benoe­mingen

De benoe­ming komt nu de andere bis­schopsbenoe­mingen - in Den Bosch, Gro­nin­gen-Leeu­war­den en Roermond - zijn afgerond. Het is dui­de­lijk dat Rome - omdat alles met elkaar samen hangt in een klein land als Neder­land - deze benoe­mingen heeft af willen wachten.

Nieuw­jaars­re­cep­tie

Op vrij­dag 11 januari 2019 wordt de jaar­lijkse open nieuw­jaars­re­cep­tie gehou­den in het Barbizon Hotel te Am­ster­dam. Voor­af­gaand aan de receptie zal in de Basiliek van de H. Nicolaas te Am­ster­dam een fees­te­lij­ke Evensong plaats­vin­den, waarin ik de benoe­mings­brief offi­cieel zal tonen aan de dio­ce­sane bis­schop en het kapit­tel (consultoren­col­lege), over­een­koms­tig canon 404 par. 1 van het ker­ke­lijk wet­boek. Tijdens de receptie zal er zeker gelegen­heid zijn vele mensen uit ons bisdom en van daar­bui­ten te ont­moe­ten.

 

Terug