Arsacal
button
button
button


Benoeming tot bisschop-coadjutor

Brief van bisschop Punt en eerste reactie van de coadjutor

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 22 december 2018

Vandaag, zaterdag 22 december 2018 om 12.00 uur, is in Rome bekend gemaakt dat Paus Franciscus mij heeft benoemd tot bisschop-coadjutor. Sinds 10 december 2011 ben ik hulp­bis­schop en vicaris-generaal van het bisdom Haarlem-Amsterdam. Door deze benoeming heeft de paus mij recht van opvolging verleend.

Paus Franciscus

Eerder had paus Franciscus mij - na de her­vor­ming van de Romeinse curie - al opnieuw tot consultor van de Con­gre­ga­tie voor de Clerus benoemd; in 2017 benoemde hij me bovendien tot rechter in de Hoogste Rechtbank van de Apos­to­lische Signatuur, zeg maar: de Hoge Raad van de katholieke kerk.

Een eerste reactie

Ik kreeg een telefoontje van de Apos­to­lisch Nuntius, afgelopen maandag­och­tend, op de verjaardag van de paus, waarin hij me de mededeling van de benoeming deed. Omdat de Nuntius nog in Rome was, vond het gebruikelijke gesprek de woensdag erna plaats met de secretaris en chargé d'affaires van de Nuntiatuur, mgr. Mendez.

Ik ben paus Franciscus dankbaar voor het vertrouwen dat hij door deze benoeming in mij heeft gesteld. Ik zal mijn best doen dit vertrouwen niet te beschamen en mij i n te zetten voor de Kerk in het bisdom Haarlem-Amsterdam. Ik besef goed dat het gaat om een dienst aan de gemeen­schap, aan het volk van God, niet om een eer of een positie voor mijzelf. Ik heb de benoeming dan ook in deze geest aanvaard. Het is een grote verant­woor­de­lijk­heid en het vraagt veel inzet. Ik bid de goede God dat Hij me de kracht en genade zal geven om deze missie goed te volbrengen en om echt dienstbaar te kunnen zijn aan de mensen.

Bisschop Punt

De bisschop van Haarlem-Amsterdam, Mgr. dr. Jozef M. Punt worstelt al wat langer met zijn gezondheid en heeft al enige tijd geleden een verzoek om een coadjutor aan de paus voorgelegd. Op 10 januari 2021 hoopt Mgr. Punt 75 jaar te worden en dat is de canonieke leeftijd waarop hij zijn ontslag aan de paus zal aanbieden. De paus heeft mij dus nu als opvolger en nieuwe bisschop van Haarlem-Amsterdam aangewezen waardoor het bisdom naar dat moment kan toegroeien. Geleidelijk kan Mgr. Punt op deze wijze de bestuurlijke taken aan mij overdragen.

Volgorde van benoemingen

De benoeming komt nu de andere bisschopsbenoemingen - in Den Bosch, Groningen-Leeuwarden en Roermond - zijn afgerond. Het is duidelijk dat Rome - omdat alles met elkaar samen hangt in een klein land als Neder­land - deze benoemingen heeft af willen wachten.

Nieuwjaars­re­cep­tie

Op vrijdag 11 januari 2019 wordt de jaarlijkse open nieuwjaars­re­cep­tie gehouden in het Barbizon Hotel te Amsterdam. Voor­af­gaand aan de receptie zal in de Basiliek van de H. Nicolaas te Amsterdam een feestelijke Evensong plaats­vin­den, waarin ik de benoemingsbrief officieel zal tonen aan de diocesane bisschop en het kapittel (consultorencollege), over­een­komstig canon 404 par. 1 van het kerkelijk wetboek. Tijdens de receptie zal er zeker gelegenheid zijn vele mensen uit ons bisdom en van daarbuiten te ontmoeten.

 

Terug