Arsacal
button
button
button
button


Bevrijd toen de tijd daar was...

Nieuwjaarsdag, Hoogfeest van Maria moeder van God

Overweging Preek - gepubliceerd: dinsdag, 1 januari 2019 - 996 woorden
kapel in Vogelenzang in kerstsfeer
kapel in Vogelenzang in kerstsfeer
kathedraal bij de start van 2019
kathedraal bij de start van 2019
Bevrijd toen de tijd daar was...

Nogmaals wens ik aan ie­der­een die dit leest van harte een zalig en gezegend nieuw­jaar! Op nieuw­jaars­dag heb ik de heilige Mis gevierd bij de zusters van Casa Carmeli, ja inder­daad, die van ‘Bad habits, holy orders’. Na de Eucha­ris­tie hebben we nog even wat nage­praat over hun erva­ringen. Van oud op nieuw had­den we 2019 ingeluid in de ka­the­draal met gebed en klokgelui, dat maar net boven alle knallen uitkwam...

Behalve de kapel van de zusters Carme­lie­tes­sen van het God­de­lijk Hart in Vo­ge­len­zang, xiet U op de foto's ook het interieur van de ka­the­draal bij de overgang van 2018 naar 2019.

Hoewel ik zelf alleen wat flitsen van de eerste uitzen­ding had gezien, heb ik van veel mensen po­si­tie­ve reacties gehoord op de afleve­ringen van ‘Bad habits, holy orders’, waarbij nogal wat mensen toevoeg­den dat ze de Neder­landse versie veel hoger waar­deer­den dan de Engelse of Vlaamse format van dit pro­gram­ma (die ik ook niet heb gezien). In ieder geval hoop ik van harte dat de vier afleve­ringen iets goeds en moois mogen door­ge­ven (dat denk ik wel).

Op Nieuw­jaars­dag, octaaf­dag van Kerst­mis, vier­den we wereld­vre­des­dag en het hoog­feest van Maria, moe­der van God.

HOMILIE

Oudste tekst

De tweede lezing van vandaag
was de oudste tekst die in het Nieuwe Testa­ment
over Maria te vin­den is.
Paulus is er aan het woord
en hij schrijft over de komst in deze wereld
van Gods Zoon
die ons vrij maakt,
zodat wij niet lan­ger slaaf zijn.
Dat gebeurde in de vol­heid van de tijd
en Gods eigen Zoon
werd geboren uit een vrouw.
Hier wordt Maria dus genoemd of aangeduid.

Volheid van de tijd

Die woor­den “vol­heid van de tijd”
maken dui­de­lijk
dat alles wat er gebeurde
volgens Gods plan was.
Het gebeurde op Gods eigen tijd,
toen de tijd “vol” was,
volgens Zijn plan.
Dat woord mag ons op deze eerste dag
van het nieuwe jaar
veel ver­trouwen geven,
want God heeft voor alles een tijd.
Die woor­den “vol­heid van de tijd”
roepen het begin van de tijd op,
dus toen God hemel en aarde heeft geschapen,
en het roept op dat de mens­heid
heeft moeten wachten
terwijl zij in slavernij ver­keerde.
Had God de mensen niet eer­der kunnen bevrij­den,
had Hij hen niet eeuwen vroe­ger
kunnen verlossen?
Zeker, dat had Hij gekund.
God had ons op allerlei manieren
en in allerlei tij­den kunnen verlossen,
maar Hij heeft dat gedaan
“toen de vol­heid van de tijd geko­men was”.

Mysterie

Wanneer is de tijd vol?
Wanneer is Gods tijd geko­men?
Voor ons blijft dat een groot mysterie.
Het geldt voor zoveel zaken die we zien:
oorlogen, rampen,
de moei­lijk­he­den die we zelf meemaken,
het lij­den dat wij moeten doorstaan.
Wanneer zal Gods tijd geko­men zijn
om ons daar­van te bevrij­den?
Wij weten het niet.
“Gij kent dag noch uur”.
Alleen krijgen we af en toe
een klein tekentje
dat God met deze wereld
en met ons eigen leven bezig is.
Zoals Maria dat krijgt
in de ge­schie­de­nis van de geboorte
van haar Kind in Beth­le­hem
als ze hoort
wat de her­ders hebben gezien en ervaren:
een hemels licht, engelen,
de aan­kon­di­ging van een Redder die was geboren,
een lied
over Eer aan God en vrede op aarde...
Maria, zo staat er,
bewaarde al deze woor­den in haar hart
en overwoog ze bij zich­zelf.

Tekentjes

Dat is precies wat wij ook niet na moeten laten.
God geeft ons kleine tekentjes
van Zijn aanwe­zig­heid en werk­zaam­heid:
probeer ze te zien,
overweeg ze
en bewaar ze in uw hart.
Het zijn deze tekens die de Heer ons geeft
om ons te sterken in ver­trouwen
en om ons te helpen te volhar­den, vol te hou­den
in tij­den van be­proe­ving
en van uitzien naar de dag
waarop voor ons de ‘vol­heid van de tijd’ geko­men is.

En blijf daarbij altijd bedenken
dat alles al ten goede is gekeerd,
de uit­komst is al beslist
door de menswor­ding,
het leven, lij­den, sterven en verrijzen
van onze Heer Jezus Christus.

Een vrouw

Dat Paulus in zijn brief aan de Galaten
zó over Maria spreekt: “een vrouw”,
moeten we niet zien als een vorm van minach­ting
en ook betekent het niet dat Maria er niet toe doet,
dat het een wil­le­keu­rige vrouw had kunnen zijn.
Dat wordt al weersproken door het feit
dat heel de mens­heid heeft moeten wachten
op de geboorte van déze vrouw:
toen pas was de vol­heid van de tijd,
die God had bepaald, geko­men.
Nee, eer­der moeten we dit verstaan
vanuit de bete­ke­nis van de hele tekst:
het gaat om de verlos­sing van de zon­den,
van de slavernij die was ingetre­den
aan het begin van de tijd
bij de zondeval,
toen een vrouw in het paradijs aan haar man die vrucht aanbod
- symbool van de hoogmoed en de opstand tegen God -.

Slaaf

Het boek Genesis, boek van de Schep­ping,
heeft het in het paradijs­ver­haal
niet over Eva, maar over “de vrouw”;
in zekere zin staan die man en die vrouw
voor alle mensen
wat zij daar doen in het paradijs
heeft gevolgen voor iedere mens.
In plaats van groter en machti­ger dan God zelf te wor­den,
wat de verlei­ding was geweest,
werd de mens slaaf van kwaad en zonde,
door de keuze die hij had gemaakt.
Zo gaat het vaak in het leven van mensen:
we maken soms keuzes,
waardoor we denken iets te bereiken
voor ons­zelf: groot­heid, macht, geluk,
maar in feite brengen ze ons niets goeds;
het was in feite een ik-gerichte keuze geweest
en die maakt ons tot slaaf.

Een nieuwe vrouw...

Maar in de vol­heid van de tijd
kwam opnieuw “een vrouw”.
Zij wist in eenvoud en nede­rig­heid
Gods tijd af te wachten en te ver­wach­ten
en mee te werken met Zijn plan van verlos­sing.
Zij boog haar hoofd, zij sprak haar “ja”
Zo werd zij de Moeder van God...

Nieuw­jaarswens

Van harte wens ik U een zalig nieuw­jaar
en dat God U zegene mag
om in dit nieuwe jaar
Zijn tijd te ver­wach­ten en gedul­dig af te wachten,
de tekens te over­we­gen die Hij u geeft
en mee te werken met Zijn plan
van verlos­sing.
Zalig nieuw­jaar!

Terug