Arsacal
button
button
button
button


Aanvaarding ambt van Bisschop-coadjutor op 11 januari

St. Nicolaasbasiliek, Amsterdam

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 5 januari 2019 - 389 woorden

Er was al lan­ger gele­den voor­zien dat dit jaar de nieuw­jaars­re­cep­tie van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam zou wor­den vooraf­ge­gaan door een Evensong, een soort vespers, in de Sint Nicolaas­basi­liek tegen­over het Centraal Station van Am­ster­dam. Dat komt nu goed uit, want een bis­schop-coad­ju­tor moet “bezit nemen van zijn ambt”. Dat zal ik doen bij die gelegen­heid.

“In bezit nemen”

Dat “bezit nemen van zijn ambt” gebeurt volgens canon 404 par. 1 van de Codex - het wet­boek van canoniek recht - doordat de bis­schop-coad­ju­tor per­soon­lijk of door een ver­te­gen­woor­diger zijn benoe­mings­brief toont aan de dio­ce­sane bis­schop en het consultoren­col­lege. De kanselier moet erbij aanwe­zig zijn om er een akte van op te maken. De taken van het consultoren­col­lege wor­den in de Neder­landse bis­dom­men vervuld door het ka­the­draal kapit­tel, dat betekent dus dat ik of iemand namens mij de benoe­mings­brief zal tonen aan mgr. Jozef Punt en het ka­the­draal kapit­tel. De se­cre­ta­ris van het kapit­tel en deken van Am­ster­dam, Ambro Bakker sma, zal de brief daarna in vertaling voorlezen.

Zal het op tijd klaar zijn?

Het wordt nog even spannend of de pau­se­lijke bulle op tijd gereed zal zijn. De benoe­ming werd vlak voor Kerst­mis bekend gemaakt, op de laatste werk­dag van de Romeinse curie, die nu de draad van het werk weer gaat oppakken en het offi­cië­le do­cu­ment in gereed­heid moet brengen. De Con­gre­ga­tie van de Bis­schop­pen heeft echter alle mede­wer­king beloofd en het komt goed uit dat ik nog twee dagen in Rome ben, mede in ver­band met een Apos­to­lische Visi­ta­tie die ik recent heb af­ge­slo­ten.

Tijd en plaats

De Evensong begint om 15.45 uur in de Sint Nicolaas­basi­liek (de kerk links op de foto), die bij de uitgang van het Centraal Station in Am­ster­dam ligt. Daarna volgt de op zich gebruike­lijke (nieuw­jaars)receptie in het Barbizonho­tel dat er naast ligt (Olof­ka­pel). Op de foto rechts, het gebouw met de vlaggen.

Wat nu met Arsacal?

De benoe­ming tot bis­schop-coad­ju­tor houdt in dat ik niet lan­ger hulp­bis­schop en titulair bis­schop van Arsacal ben. Na­tuur­lijk roept dat de vraag op of de naam van deze web­si­te veran­derd moet wor­den. Wie daar goede gedachten over heeft, is van harte uit­ge­no­digd om die te laten horen! Ik ben in ieder geval nog emeritus-bis­schop van Arsacal, zoals iemand me zei, dus voorlopig zal ik de naam maar zo laten...

Terug