Arsacal
button
button
button
button


Feestelijk begin van Coadjutorschap in Nicolaasbasiliek

Benoemings brief getoond aan kapittel

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 11 januari 2019 - 952 woorden

Op vrij­dag 11 januari vond er een fees­te­lij­ke Evensong plaats in de basiliek van Sint Nicolaas in Am­ster­dam, waarbij ik het ambt van bis­schop-coad­ju­tor "in bezit heb geno­men", zoals dat wordt genoemd. Gezongen werd door de leden van ‘het Collegium en het Consort van de Cappella Nicolai’, geleid door Michael Hedley. De Apos­to­lisch Nuntius verrichte de offi­cië­le act.

Op de web­si­te van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam zijn nog vele mooie foto's te zien van de vie­ring en de receptie, gemaakt door Wim Koopman: www.bisdomhaarlem-amster­dam.nl

Zang

Het was een bij­zon­der fees­te­lij­ke en muzikaal hoogstaande vie­ring door de aanwe­zig­heid van zeer vele gelo­vi­gen en de kwali­ta­tief hoogstaande zang van dit uits­te­kende koor.

Kapit­tel

De leden van het ka­the­draal kapit­tel waren in koorkle­ding aanwe­zig. Zij maken deel uit van het offi­cieel gebeuren van het aan­vaar­den van het ambt van bis­schop-coad­ju­tor, dat bestaat uit het tonen van de pau­se­lijke benoe­mingsbulle aan dit illustere gezel­schap.

Geen bulle, wat nu...

Nu was er één maar: de pau­se­lijke bulle was er nog niet. De benoe­ming was op 22 de­cem­ber gedaan, lasatste werk­dag van de Romeinse curie voor het kerstreces. De eerste werk­dag daarna was op 7 januari. Met alle hand­te­keningen die eron­der moesten (waar­on­der die van de paus) kon men het do­cu­ment niet op tijd in Neder­land krijgen. De tekst van deze bulle kon wel in voorlopig­heid door de se­cre­ta­ris van het kapit­tel, deken van Am­ster­dam Ambro bakker sma, in vertaling wor­den voor­ge­le­zen, maar de offi­cië­le akt gebeurde in feite met een do­cu­ment van de pau­se­lijk nuntius, die hier­voor van Rome facul­teit heeft gekregen. De Nuntius las aan het begin van de Evensong deze tekst voor, waarna die aan het kapit­tel werd getoond en deken Bakker de tekst voorlas van de bulle die dus nog moet komen.

Toespraken

Aan het einde van de Evensong hield mgr. Jozef Punt een toe­spraak waarin hij zijn vreugde uitsprak over de door hem gewenste benoe­ming. Tot slot heb ik een dank­woord gehou­den waar­van U de tekst hier­on­der vindt.

Receptie

De Evensong duurde iets lan­ger dan gepland waardoor de aan­slui­tende nieuw­jaars­re­cep­tie pas om 17.00 uur kon beginnen. Er was heel veel belangselling en daar kunnen we na­tuur­lijk alleen maar dank­baar voor zijn: ruim drie uur zijn de bis­schop­pen (mgr. Punt, mgr. Van Burg­ste­den en ik) en vica­ris Wool­derink van het Militair Or­di­na­ri­aat bezig geweest han­den te schud­den. De receptie is een prach­tige gelegen­heid om heel veel mensen uit het bisdom te ont­moe­ten. Het was een bui­ten­ge­woon harte­lijk gebeuren, waarin je de ver­bon­den­heid in ons bisdom ervaart. Helaas alleen was het voor nogal wat mensen niet moge­lijk om ons te bereiken door de vele mensen en de lange duur. Maar ik denk dat ie­der­een in ieder geval toch aar­dige ont­moe­tingen heeft gehad met allerlei mensen vanuit het bisdom en daar­bui­ten.

En in ieder geval was voor ie­der­een het Sanctus Virgilius bier-om-te-delen te koop, dat door de jon­ge­ren van De Noord op de markt is gebracht om de reis naar de Wereld Jon­ge­ren dagen in Panama te sponsoren!

Het is zeker een avond geweest waarop we met dank­baar­heid en vreugde kunnen terug­kij­ken.

 

Dank­woord aan het einde van de Evensong

Een klein dank­woord wil ik graag uit­spre­ken.

God en mijn ouders

Aller­eerst dank ik God die me samen met mijn goede ouders het leven heeft gegeven, die me deze roe­ping als pries­ter en bis­schop heeft gegeven en de kracht, de genade, om die roe­ping - ondanks mijn zwak­heid als mens en mijn tekort­ko­mingen - te kunnen vol­bren­gen.

Paus Fran­cis­cus

Ook dank ik paus Fran­cis­cus die in mij dit ver­trouwen heeft gesteld. Ik heb hem ge­schre­ven (het is gebruike­lijk dat je na je benoe­ming een dank­brief schrijft) dat ik mij bij het opnemen van deze nieuwe missie geïnspireerd weet door de kracht, de moed en het geloof waar­mee hij - 82 jaar oud - de last van de uni­ver­se­le kerk draagt in de niet ge­mak­ke­lijke tijd die de kerk doormaakt. Ik ben dank­baar dat ik de gelegen­heid heb gekregen deze week met hem te kunnen con­ce­le­breren in Santa Marta en dat ik zo’n harte­lijke ont­moe­ting met hem mocht hebben.

Dank aan de Nuntius en de Bis­schop

Ik dank de Apos­to­lisch Nuntius, Zijne Excellentie mgr. Aldo Cavalli voor zijn aan­deel in deze plech­tig­heid, zijn inzet en aanwe­zig­heid. En last but not least dank ik ook onze eigen bis­schop, die gis­te­ren jarig was, voor zijn ver­trouwen en voor het vele dat ik - vooral op bestuur­lijk vlak - van hem heb mogen leren en voor de goede samen­wer­king. Ik wil hem graag in de ko­men­de jaren goed terzijde staan. Ze zeggen dat het verschil tussen een hulp­bis­schop en een coad­ju­tor is, dat een hulp­bis­schop aan de bis­schop vraagt: Waar­mee kan ik U helpen? Een coad­ju­tor vraagt: Hoe maakt u het? Maar ik wens de bis­schop echt alle ge­zond­heid en zegen toe.

Geen beter nieuws

En ik dank u allen. Ongeveer het eerste wat de Nuntius zei toen hij me de benoe­ming mee­deelde was: u heeft de steun van het bisdom. Nu zal hij wel niet ie­der­een gevraagd hebben, maar het deed me toch goed dit te horen. Ik hoop inder­daad dat ik jullie steun mag blijven onder­vin­den. Ik beloof dat ik mijn best zal doen en ik zal na­tuur­lijk bid­den - en ik hoop dat u dat ook wilt doen - dat me de wijs­heid, het onder­schei­dings­ver­mo­gen, de dienst­baar­heid en alle andere deug­den en gaven van de Geest gegeven zullen wor­den, die nodig zijn om mijn opdracht te kunnen vol­bren­gen.

Dat we samen met vreugde, met kracht en ver­trouwen de Blijde Bood­schap zullen door­ge­ven. Want er is geen beter nieuws te mel­den dan het evan­ge­lie van onze verrezen Heer Jezus Christus. Dus:

‘Doe maar wat Hij u zeggen zal!’


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug