Arsacal
button
button
button
button


Op bezoek in Venhuizen

Aanstelling buitengewoon bedienaar

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 13 januari 2019 - 162 woorden
met de beide diakens, de misdienaars en Wim Zurlohe
met de beide diakens, de misdienaars en Wim Zurlohe
interieur van de kerk
interieur van de kerk

Zater­dag­avond 12 januari was ik in Venhuizen, in de St. Lucas­paro­chie, die deel uitmaakt van het samen­wer­kings­ver­band West­fries­land Zuid-Oost. Tijdens de Eucha­ris­tie­vie­ring heb ik de heer Wim Zurlohe aan­ge­steld tot bui­ten­ge­woon be­die­naar van de heilige communie.

De diakens Jules Post - hij is werk­zaam in deze pa­ro­chies - en Hans Bruin assis­teer­den en het Lucas­koor zong. De preek die ik bij deze gelegen­heid heb gehou­den, kwam de dag erna ook in de ka­the­draal te pas; die vindt U dus in dat bericht.

Wim Zurlohe, die heel actief is in de pa­ro­chie en tij­dens de vie­rin­gen en aan zieken de heilige communie uitreikt, werd aan het einde van de H. Mis door diaken Post gefe­li­ci­teerd met een bos bloemen en applaus. Ook ik kreeg bloemen, applaus en harte­lijke felici­ta­ties van­wege het begin van het coad­ju­tor­schap. Het was allemaal heel sympathiek en na afloop van de Eucha­ris­tie­vie­ring heb ik bij de koffie nog heel wat pa­ro­chi­anen kunnen ont­moe­ten, waar­on­der een uiterst kwieke dame van 98 jaar!

Terug