Arsacal
button
button
button
button


Aankomst paus Franciscus in Panama

Donderdag 24 januari

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 24 januari 2019 - 476 woorden

De Neder­landse jon­ge­ren be­gon­nen de dag met de catechese die mgr. Everard de Jong heeft gegeven. Hij was ook de hoofd­cele­brant en predi­kant in de Eucha­ris­tie­vie­ring. Hoogte­punt van de dag ervoor was - behalve de Mis - toch wel de aan­komst van paus Fran­cis­cus in Panama City. Wat een feest was dat! Op deze don­der­dag werd de paus verwelkomd door de jon­ge­ren.

Vlieg­veld 

Woens­dag kwam de paus tegen de avond op het vlieg­veld aan waar hij zeer harte­lijk welkom geheten werd door de presi­dent van de Panamese republiek en het kabinet, door Panamese dansers en een groep uit­ver­ko­ren gelo­vi­gen. De diaken van de pa­ro­chie waar de Neder­lan­ders zijn, mocht er ook bij zijn. Onderweg stapte de paus over in de pausmobiel en daar­mee reed hij door de stad waar een enorme menigte langs de straten stond om hem te begroeten (zie foto’s).

CNN

De Spaanse versie van CNN stond vlak bij me langs de kant om ver­slag te doen. De sfeer was zeer goed en harte­lijk, er werd gezongen (gods­diens­tige lie­de­ren) en som­mi­ge mensen waren al meer dan vier uur tevoren langs de weg gaan zitten om een plaatsje vooraan te bemach­tigen!

Catechese

De don­der­dag­och­tend begon met het ontbijt dat ik samen met kar­di­naal Arborelius van Stockholm gebruikte. Er zijn veel over­een­kom­sten in de Scandina­vische lan­den met Neder­land en de kar­di­naal spreekt door zijn studieverblijf in Vlaan­de­ren nog goed Neder­lands.

Mgr. Everard de Jong gaf de catechese, waarbij hij inging op de dienst­baar­heid naar aan­lei­ding van de woor­den van Maria: Zie de dienst­maagd des Heren. Inte­res­sant en mooi vond ik hoe de bis­schop met een filmpje liet zien dat de dienst­baar­heid in de natuur zelf inge­schapen is, tot in de cellen toe. 

Virgiliusbier

Van twee jon­ge­ren uit De Noord kreeg ik een fles Virgiliusbier mee om die de paus aan te bie­den, maar ik heb ze wel erop voor­be­reid dat dit waar­schijn­lijk niet zou lukken.

La Voz...

Na de heilige Mis ver­trok­ken we weer van de catecheselokatie naar het hotel in Panama stad, waar we ons voor­be­rei­den op de wel­komst­cere­mo­nie voor paus Fran­cis­cus. De bis­schop­pen kregen een plaats toegewezen die wel zicht op het podium had maar toch nog ver van de paus af was. Het bier aan de paus aanbie­den, lukte me zeker niet. Maar ik ontmoette hier wel leden van de katho­lie­ke Spaanse rock­band La voz de desierto (de stem uit de woes­tijn), die op de WJD was gevraagd om concerten te geven. Aan hen heb ik de fles overhan­digd, we had­den een leuk gesprekje en voor de jon­ge­ren kreeg ik een CD mee.

De ope­nings­cere­mo­nie was goed geor­ga­ni­seerd en nu kwam ook de echte wereld­jon­ge­ren­da­gen­sfeer goed op gang: een grote en­thou­siaste menigte begroette paus Fran­cis­cus, er was muziek en een toe­spraak van de paus waarin hij de jon­ge­ren onder meer opriep bruggen­bouwers te zijn en geen bouwers van muren.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug