Arsacal
button
button
button
button


Armeense vertegenwoordigers op bezoek

Armeense H. Grigor van Narek is kerkleraar in katholieke kerk

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 20 februari 2019 - 353 woorden
met de Armeense gasten in de kathedraal
met de Armeense gasten in de kathedraal

Op woens­dag 20 februari ont­ving ik de Armeense am­bas­sa­deur in Neder­land, Z. Exc. Tigran Balayan, de voor­zit­ter van de St. Grigor Narekatsi Foundation, de heer Vahan S. Avaklan Ph.D. en de pastoor van de Armeens Apos­to­lische kerk in Am­ster­dam, Vader Taron Tadevosyan.

De ban­den tussen Armenië, de Armeens Apos­to­lische kerk en de Heilige Stoel zijn bij­zon­der nauw. De Apostolsiche Armeense Kerk hoort bij de oude oosterse kerken, die niet mee­ge­gaan zijn met de geloofsdefinites van het concilie van Chalcedon (451) door weder­zijds, nu vrijwel overwonnen onbegrip over de daar gehan­teerde termino­lo­gie (monofysitisme). De paus heeft Armenië bezocht, de H. Grigor van Narek tot kerk­le­raar uit­ge­roe­pen en een twee meter hoog beeld van deze grote heilige kerk­le­raar ingewijd in de Vati­caanse tuinen in de aanwe­zig­heid van de presi­dent en een offi­cië­le Armeense dele­ga­tie. Al onder paus Johannes Paulus II waren de on­der­lin­ge ban­den zeer goed en waren de beide kerken tot grote geloofseen­heid geko­men.
Ook in ons bisdom zijn de betrek­kingen zeer harte­lijk. In Am­ster­dam aan de Krom Boomsloot staat sinds eeuwen (1715) een Apos­to­lisch Armeense kerk (Surp Hoki), nadat sinds de zes­tien­de eeuw veel Armeense koopie­den ons land bezochten. Ver­schil­lende keren heb ik deel­ge­no­men aan bij­zon­dere her­den­kingen in deze mooie, gerestaureerde kerk.

Vorig jaar heb ik deel geno­men aan een jaar­lijkse lezing van gebe­den uit het boek der weekla­ging van de H. Grigor van Narek, geor­ga­ni­seerd door de St. Grigor Narekatsi Foundation. De Armeense over­heid is volle­dig betrokken bij de her­den­king van deze beroemde Armeense gees­te­lij­ke leraar, schrijver, dichter en com­po­nist. De Armeense am­bas­sa­deur heeft dit door zijn aanwe­zig­heid bij de ont­moe­ting tot uiting gebracht. De gebe­den van het boek der weekla­ging wor­den nu in het Neder­lands uitge­ge­ven en deze uitgave zal op dins­dag in de goede week wor­den ge­pre­sen­teerd. Omdat de H. Grigor Narekatsi (H. Gregorius van Narek, geboren rond 945) ook voor de katho­lie­ke kerk een heilige is en sinds bijna vijf jaar ook een kerk­le­raar, heeft de Apos­to­lisch Armeense kerk het plan opgevat om de gebe­den en de boek­pre­sen­ta­tie in een his­to­rische katho­lie­ke kerk te laten plaats­vin­den: de Begijnhof­ka­pel. Ook dit jaar zal ik hier graag bij aanwe­zig zijn.

Terug