Arsacal
button
button
button
button


Zegenbede voor klimaatmars en lezing uit milieu-encycliek

Aandacht voor klimaatverandering en milieu

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 2 maart 2019 - 213 woorden

Zondag 10 maart wordt in Am­ster­dam een klimaatmars gehou­den, waaraan allerlei organi­sa­ties deel­ne­men onder meer vanuit de PKN. Vanuit de rooms katho­lie­ke kerk zal ik aanwe­zig zijn.

Paus Fran­cis­cus heeft in zijn Encyliek Laudato Si’ aan­dacht gevraagd voor klimaat­ver­an­de­ring en milieu­pro­ble­ma­tiek en hij be­klem­toont dat wij als gelo­vi­gen ge­roe­pen zijn om zorg te dragen voor Gods schep­ping en ook uit een oog­punt van recht­vaar­dig­heid ons moeten inzetten voor een zorg­vul­dige omgang met onder meer con­sump­tiegoe­de­ren.

Mijn be­trok­ken­heid komt tot uiting met name door een bijdrage aan de gebe­den die aan het begin van de Klimaatmars op die zon­dag wor­den uit­ge­spro­ken in de nabij de Dam gelegen Dominicus­kerk aan de Spui­straat. Ds. René de Reuver, scriba van de Pro­tes­tantse Kerk in Neder­land, zal een zegen­bede uit­spre­ken. Ik zal bij deze gelegen­heid een gedeelte voorlezen uit de En­cy­cliek Laudato Sí’ die paus Fran­cis­cus met name over de ethische kanten van milieu en klimaat­ver­an­de­ring heeft gepubi­ceerd.

In een filmpje ver­tel ik iets over het belang van onze zorg voor het milieu naar aan­lei­ding van de En­cy­cliek van de paus:

De ope­ning van de klimaatmars met zegen­bede en voor­le­zing van de En­cy­cliek is een eigen gebeds­mo­ment en staat los van de ge­meen­schap die momenteel gebruik maakt van deze voor­ma­lig katho­lie­ke kerk.

Terug