Arsacal
button
button
button
button


Vierde aflevering Kruiswegwandeling Volendam geopend

Een mooie vastenervaring van 6 maart t/m 22 april

Overweging Bezinning - gepubliceerd: woensdag, 6 maart 2019 - 464 woorden
samen met de kinderen die de wandeling mee hebben geopend
samen met de kinderen die de wandeling mee hebben geopend
Den heer De Wit heet ieder welkom
Den heer De Wit heet ieder welkom
Collage van de uitbeelding van het lijdensverhaal door kinderen
Collage van de uitbeelding van het lijdensverhaal door kinderen

Op Aswoens­dag was ik ’s mid­dags in Volen­dam om de Kruis­weg­wan­de­ling te openen samen met leer­lin­gen van een basis­school. Dit mooie gebeuren vindt dit jaar voor de vierde keer plaats. Wat kunt U ervan ver­wach­ten?

De veer­tien staties van de 150 jaar oude kruis­weg van de Vin­cen­tius­kerk - die normaal niet te zien zijn omdat in de hui­dige kerk andere kruis­wegs­ta­ties hangen - wor­den dit jaar voor de vierde keer op veer­tien plaatsen in Volen­dam neer­ge­zet. Nieuw is dit jaar dat ook enkele bij­zon­dere stukken uit het museum voor reli­gi­euze kunst in Uden wor­den geëxposeerd. Aan de hand van een fraai uitge­ge­ven boekje kan de route wor­den gelopen en bij iedere statie is een eigen­tijdse over­we­ging voor­zien. De wan­de­ling begint in het Zorg­cen­trum Sint Nicolaashof (Sint Nicolaashof 1).

Kin­de­ren van basis­scho­len hebben op hun eigen manier het lij­den van Jezus ver­beeld en de band gelegd met de erva­ringen van de mens van heden. In de Sint Vin­cen­tius­kerk en in de Maria­kerk hangen fotocollages die daar­van zijn gemaakt.

Bij de ope­ning op Aswoens­dag in de Vin­cen­tius­kerk waren een viertal leer­lin­gen aanwe­zig die lieten horen hoe zij de kruis­weg van Jezus met deze tijd en hun eigen leven kon­den verbin­den.

De kruis­weg­wan­de­ling is een ini­tia­tief van de familie Kras - die de staties in bezit heeft - en de familie De Wit.

Meer info is te vin­den op www.kerk­volen­dam.nl of bij de VVV in Volen­dam

Over­we­ging


Rozen verwelken
tij­den ver­gaan
maar Gods liefde voor de mensen
zal altijd blijven bestaan.

(Frans van Eeden (+ 1977))


De kruis­weg van Jezus vindt plaats mid­den in het leven:
Hij draagt zijn kruis door de stad,
Hij loopt door een dichte menigte.
Jezus wordt onderweg geslagen, bespot,
Hij valt en staat weer op, tot drie keer toe,
maar Hij wordt ook getroost
door de vrouwen van Jeru­za­lem,
Zijn moe­der, Veronica;
er zijn mensen die meeleven onderweg, vooral de vrouwen..

In Volen­dam is met de kruis­weg wan­de­ling
de kruis­weg geplaatst waar die thuis hoort:
mid­den in het leven,
met dank aan de families De Wit en Kras.

Die kruis­weg herinnert ons aan moei­lijke momenten
in het leven van de wereld, van Volen­dam, van ons­zelf.
Want de kruis­weg staat ook in ons leven geplant.

Wie deze wan­de­ling gaat drukt ver­bon­den­heid uit
met mensen die lij­den;
als je gevallen bent, zul je bedenken:
laat ik opstaan
ik moet weer gaan staan, ik moet ver­der.
Als bij je boven komt wat mensen je hebben aan­ge­daan,
sta je op deze wan­de­ling daarin niet alleen;
en het zal de dank­baar­heid in je op kunnen roepen
als je denkt aan mensen die veel voor je hebben betekent,
die langs onze weg ston­den op moei­lijke momenten.
De kruis­weg is een zware weg.
Tege­lijk is die kruis­weg een weg van hoop,
van verlos­sing en be­vrij­ding.
De weg van Jezus is onze weg.
Je bent niet alleen....


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug