Arsacal
button
button
button
button


Laudato Si’ en de Klimaatmars in Amsterdam

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 9 maart 2019 - 549 woorden

In Am­ster­dam werd op zon­dag 10 maart de klimaatmars gehou­den waaraan ik ook heb mee­ge­daan. Vooraf was er een gebeds­mo­ment in de Dominicus­kerk aan de Spui­straat, waar ik gedeelten uit de En­cy­cliek laudato Si’ heb gelezen. Scriba ds. René de Reuver sprak een zegen­bede en ds. Jan Wolsheimer las een psalm namens de evan­ge­lische kerken. Eva Martens van de Dominicus deed de pre­sen­ta­tie.

Helaas was het weer niet al te best: veel regen zoals op de foto's te zien is. Er waren veel mensen. Ge­spro­ken wordt over een veer­tig­dui­zend deel­ne­mers. Ook het gebeds­mo­ment in de Dominicus­kerk werd druk bezocht, de kerk was vol en veel mensen moesten blijven staan.

In de stoet naar de Dam liep ik met scriba Rene de Reuver en ds Jan Wolsheimer. Voor ons liep Catholic Worker met een spandoek waarop Fran­cis­cus was afge­beeld en Laudato Sí was vermeld. Ook vanuit de organi­sa­tie waren spandoeken mee met bijbelse teksten uit het Shema, de ge­loofs­be­lij­de­nis van Israel die opriepen om met heel ons hart en heel ons verstand voor God en de naaste te leven wat ook de zorg voor het gemeen­schap­pe­lijk huis van de schep­ping inhoudt.

Goed om te zien dat zoveel mensen zich inzetten voor de waar­den die paus Fran­cis­cus in zijn en­cy­cliek heeft be­klem­toond: zorg voor klimaat en milieu, tegen­gaan van overcon­sump­tie en verspilling, zorg voor de armen en een meer recht­vaar­dige ver­de­ling, zorg voor ons gemeen­schap­pe­lijk huis, dat deze aarde is.

Hier­on­der de tekst die ik heb voor­ge­le­zen uit de En­cy­cliek:

Paus Fran­cis­cus: Mijn oproep

13

De urgente uit­daging om ons gemeen­schap­pe­lijke huis te be­scher­men omvat de bezorgd­heid om heel de mensen­fa­mi­lie te verenigen in het zoeken naar een houd­ba­re en in­te­grale ont­wik­ke­ling, aangezien wij weten dat de dingen kunnen ver­an­de­ren.

De Schepper laat ons niet in de steek, Hij trekt zich nooit terug van zijn plan van liefde, Hij heeft er geen spijt van dat Hij ons heeft geschapen. De mens­heid heeft nog het vermogen samen te werken om ons gemeen­schap­pe­lijke huis te bouwen.

Ik, paus Fran­cis­cus, wil mijn dank­baar­heid tot uiting brengen, en al degenen bemoe­digen en bedanken die in de meest ver­schil­lende sectoren van men­se­lijke ac­ti­vi­teit werken om de bescher­ming van het huis dat wij delen, te waar­bor­gen. Een bij­zon­dere dank­baar­heid verdienen allen die krach­tig ervoor strij­den om de dra­ma­tische gevolgen van het verval van het milieu in het leven van de armsten in de wereld op te lossen.

De jon­ge­ren eisen van ons een ver­an­de­ring. Zij vragen zich af hoe het moge­lijk is dat men preten­deert aan een betere toe­komst te bouwen zon­der te denken aan de milieu­cri­sis en het lij­den van hen die wor­den buiten­ge­slo­ten.


26

Velen van hen die de meeste mid­de­len en eco­no­mische of poli­tieke macht in han­den hebben, lijken zich vooral te concentreren op het verhullen van de problemen of de symptomen ervan te ver­bergen door slechts te proberen enkele negatieve effecten van klimaat­ver­an­de­ringen te reduceren.

Maar veel symptomen wijzen erop dat deze effecten steeds erger kunnen wor­den, als wij door­gaan met de hui­dige productie- en con­sump­tie­mo­dellen. Daarom is het dringend nood­za­ke­lijk gewor­den een poli­tiek te ont­wik­ke­len om in de ko­men­de jaren de uitstoot van kooldioxide en andere zeer ver­vuilende gassen dras­tisch terug te dringen door bij­voor­beeld de fossiele brand­stof­fen te ver­vangen en bronnen van hernieuw­ba­re energie te ont­wik­ke­len. 

(uit: Laudato Si’)


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug