Arsacal
button
button
button
button


Een kijkje op de afgelopen week....

aanslag, rampen, onderwijs, visitatie en meer..

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 22 maart 2019 - 613 woorden
'Het woord van God laat zich niet in boeien slaan'
'Het woord van God laat zich niet in boeien slaan'

De afgelopen week was voor mij heel gevarieerd en ik geef daar graag een klein over­zicht van...

De maan­dag­och­tend begon voor mij met de opname van het pro­gram­ma ‘Een bis­schop opent de week’ van radio Maria. Dat is nog terug te luis­te­ren: www.radiomaria.nl/?page_id=5313

Visi­ta­tie

Die dag ben ik naar België ver­trok­ken om een begin te maken met een kloostervisi­ta­tie die me door de Apos­to­lische Stoel is gevraagd. Daar­mee ben ik tot en met woens­dag 20 maart bezig geweest en ook de ko­men­de week zal ik daar nog enkele dagen aan beste­den.

Tragedies

Onderweg naar België hoorde ik over de tragedie die zich in Utrecht had vol­trok­ken en die helaas ver­schil­lende slacht­of­fers heeft geëist: doden en gewon­den. In het gebed en de Heilige Mis heb ik aan hen gedacht en ik wens alle betrok­ke­nen veel sterkte toe en de kracht van Boven die zij nu zo nodig hebben.

De enorme ramp die in Mo­zam­bi­que, Malawi en Zimbabwe uitbrak door de over­stro­mingen veroor­zaakt door de cycloon, heeft waar­schijn­lijk duizen­den levens gekost. Het is nog weer een ramp van een heel andere schaal dan de aan­slag in Utrecht, maar ieder men­sen­le­ven telt en is kost­baar in Gods ogen. Hope­lijk komt er spoe­dig hulp voor de tal­loze ontheemde mensen en gaan de weers­om­stan­dig­heden zich verbe­te­ren.

Uit­vaar­ten

Donder­dag­mid­dag na de staf­ver­ga­de­ring van ons bisdom, was ik even aanwe­zig bij een bij­een­komst voor begrafenison­der­ne­mers. De pa­ro­chie van groot Haar­lem had de bij­een­komst belegd in het bis­schops­huis bij de ka­the­draal om een toelich­ting te geven bij ker­ke­lijke uit­vaar­ten en daarbij ook wat wel en wat niet moge­lijk is in de vie­ring en wat voor vie­ring dat kan zijn. Meestal ligt een gebeds­dienst het meest voor de hand als toe­gan­ke­lijke vie­ring, omdat de aanwe­zigen allerlei ver­schil­lende ach­ter­gron­den en geloofs­be­le­ving hebben. Voor de begrafenison­der­ne­mers was het een goede gelegen­heid daar iets over te horen en elkaar te ont­moe­ten in een wat andere set­ting dan die van een uit­vaart. Mis­schien ook een goed idee voor andere regio’s.

Ik heb de begrafenison­der­ne­mers bedankt voor hun inzet en de goede samen­wer­king met de pries­ters.

Onder­wijs bisdom

Daarna had ik een overleg met de bis­schop­pe­lijk gedele­geer­den voor het onder­wijs in ons bisdom: pastoor Jacques Quadvlieg (middel­baar onder­wijs) en drs. Diederik Wienen (basis­on­der­wijs en Pabo’s). De contacten met het katho­liek onder­wijs zijn voor ons heel be­lang­rijk. Een paar mooie initiativen zijn dit jaar geno­men. Zo is er bin­nen­kort een kin­der-Matteuspassion in Am­ster­dam. Ook willen we een bij­een­komst or­ga­ni­se­ren voor de leraren gods­dienst/levens­be­schou­wing aan het begin van het nieuwe school­jaar.

Mis­sio­na­ry school

Die avond vond ook de eerste in­for­ma­tie-avond plaats over de mis­sio­na­ry school, een ini­tia­tief van ons bisdom om jon­ge­ren te vormen om het jon­ge­ren­werk in de pa­ro­chies een impuls te geven.

Er komt nog een tweede avond. Op de web­si­te van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam is alle in­for­ma­tie over dit ini­tia­tief goed te vin­den.

Onder­wijs Lande­lijk

De vrij­dag 22 maart stond in het teken van het odner­wijs. Naast het onder­wijs dat ikzelf geef op het semi­na­rie, was dat een ver­ga­de­ring van de Neder­landse Katho­lie­ke School­raad (NKSR) waar ik als bis­schop-referent voor het onder­wijs nauw bij betrokken ben. Overleg onder meer over de Week van het katho­liek Onder­wijs - dit jaar gewijd aan Fran­cis­cus met het klimaat en de in­ter­cul­tu­rele dialoog - en met ver­te­gen­woor­digers van de Iden­ti­teits­groep van CNV connec­tief. De bele­ving van de katho­lie­ke iden­ti­teit wordt door velen vaak als mager ervaren, maar we proberen vanuit de NKSR, vanuit de onder­wijs­orga­ni­sa­tie Verus en door Iden­ti­teits­be­ge­lei­ders­scho­len en school­besturen te in­spi­re­ren om daar werk van te maken. Uit recent onder­zoek van dr. Toke Elshof blijkt ook dat er bij ouders een (terechte) ver­wach­ting leeft daar­om­trent.

Terug