Arsacal
button
button
button
button


Besturencursus van start

voor kerkbesturen, PCI's en geïnteresseerden

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 23 maart 2019 - 384 woorden

Zater­dag 23 maart werd de nieuwe editie van de besturen­cur­sus in Heiloo geopend met twin­tig deel­ne­mers. Deel­ne­mers zijn be­stuurs­le­den van pa­ro­chie­besturen en PCI's en mensen die geïn­te­res­seerd zijn om voor zo'n taak in de kerk be­schik­baar te zijn.

In de Mis werd het evan­ge­lie van de verloren zoon (of: de barm­har­tige vader) gelezen. De beide zonen van die vader ver­wach­ten cadeautjes van hun vader. De jongste zoon claimt alvast maar de erfenis, de oudste zoon vindt diep in zijn hart dat de vader hem iets terug moet geven voor alles wat hij voor hem en het bedrijf doet. Maar dat is niet christen-zijn! Jezus nodigt ons uit Hem te volgen door ons kruis op te nemen en de hemelse Vader te dienen.

Na de Mis begon het pro­gram­ma van de cursus met een inlei­ding die ik heb gegeven rond de thema's van de gespreksnotitite van het bisdom "Kerk in een veran­der(en)de samen­le­ving". Ik heb ge­spro­ken over de nood­zaak van evangeli­sa­tie en het nemen van ini­tia­tie­ven om een bre­dere groep mensen dan alleen de kerk­gan­gers aan te spreken, over de nood­zaak om gemeenchappen eerst te helpen om te ervaren dat zij ge­meen­schap kunnen zijn in een bre­der ver­band dan alleen de oude pa­ro­chie, alvorens over de moge­lijke slui­ting van een kerk te spreken. Het belang van het juist en correct volgen van de pro­ce­dure. Ik heb genoemd dat de samen­wer­kings­ver­ban­den van pa­ro­chies moeten groeien en dat we daar heel orga­nisch stappen in zetten. Ik heb het belang genoemd van het over­zicht over de bre­dere regio om te kunnen zien hoe ded pa­ro­chies in die streek naar de toe­komst kunnen gaan. De vitali­teitsscan, de gespreks­no­ti­tie en alle impiut van het bisdom wil de besturen helpen om keuzes te maken en bespreek­baar te maken wat er moet gebeuren om naar de toe­komst toe te gaan.

Marius van der Knaap ver­ving de econoom van het bisdom en sprak over de finaciële zaken, de vitali­teitsscan en andere on­der­wer­pen. In de mid­dag kwamen nog andere on­der­wer­pen aan de orde, maar daar kon ik niet meer bij aanwe­zig zijn. Deel­ne­mers aan de cursus van het jaar daarvoor ont­vingen een cer­ti­fi­caat.

Het pro­gram­ma van deze cursus blijkt ieder jaar weer op veel enthousiasmne te kunnen rekenen bij (kan­di­daat)be­stuur­ders die de cursus als een goede onder­steu­ning be­schou­wen

Terug