Arsacal
button
button
button
button


Doden herdacht bij kathedraal aan de Westergracht

antisemitisme en geweld tegen christenen nemen toe...

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 4 mei 2019 - 475 woorden

Op de avond van Dodenher­den­king was ik bij het monu­ment naast de ka­the­draal aan de Wester­gracht in Haar­lem. Een waar­dige her­den­king, geor­ga­ni­seerd door een klein comité; ik stond ervan te kijken dat er zoveel mensen de moeite had­den geno­men om hier de twee minuten stilte met elkaar mee te maken.

De her­den­king aan de Wester­gracht

Scouts leg­den kransen, waar­on­der een krans van de ge­meen­te Haar­lem en het her­den­kingscomité. Ook de vlakbij gelegen Bavo­school was ver­te­gen­woor­digd. Er was een ere-wacht van bur­gers en van mili­tai­ren, muziek van het Leger des Heils. Wessel las een mooi gedicht, er was fluitspel en... na de ‘last Post’ was er stilte... En na afloop kon­den de mede­wer­kers aan de her­den­king weer even warm wor­den bij een kop koffie in het bis­schops­huis.

Aan de Wester­gracht wor­den concreet de groep van tien mensen her­dacht die in 1944 op die plaats zijn gefusilleerd als vergel­dings­maat­re­gel van de Duitser voor de liquidatie van een collaborateur die allerlei verzets­men­sen dreigde te verra­den. Ook wer­den vanaf de Wester­gracht de Joden uit Haar­lem wegge­voerd, waaraan nu glas in lood ramen in de ka­the­draal her­in­ne­ren met in de He­breeuwse taal woor­den uit het Schep­pings­ver­haal. We denken op deze dag aan de slacht­of­fers van deze af­schu­we­lijke Holo­caust, geboren uit een anti­se­mi­tische ideo­lo­gie.

Natio­naal gebeuren

De her­den­king van de gevallenen van de tweede wereld­oor­log en van alle mili­tai­re operaties sinds die tijd met een stil staan bij de waarde van vrij­heid en vrede, wordt steeds meer een natio­naal gebeuren waar Neder­lan­ders niet meer aan voorbij gaan. En dat is goed...

Het geweld gaat door...

Tege­lijk moeten we betreuren dat anti­se­mi­tisme weer sterk toeneemt. In som­mi­ge culturen is anti­se­mi­tisme helaas een geac­cep­teerd iets. In Frank­rijk is anti­se­mi­tisme - volgens de cijfers die Sandro magister weergeeft in zijn blog Settimo Coelo - in 2018 met bijna 75% toe­ge­no­men! Volgens de cijfers van de Nationale gendarmerie waren er dat jaar 541 gevallen van anti­se­mi­tisme waar­on­der 81 gevallen van geweldple­ging en 102 gevallen van anti­se­mi­tisme gericht tegen Joodse be­zit­tin­gen en ver­der vooral bedrei­gingen. Ook in ons land neemt anti­se­mi­tisme toe en daarin moeten we waak­zaam zijn, zeker nu veel mensen uit andere culturen en ach­ter­gron­den zich in ons land hebben geves­tigd: wie je ook bent en waar je ook vandaan komt: anti­se­mi­tisme kan niet!

Dat ook chris­te­nen slacht­of­fer wor­den van geweldple­ging hebben we helaas pas nog in Sri Lanka gezien, waar de kerken ook deze zon­dag gesloten zullen blijven van­wege acute drei­ging. Een bepaalde extreme Islam heeft het speciaal op chris­te­nen gemunt. Uit de Franse cijfers blijkt dat er iedere dag tegen drie kerk­ge­bouwen in Frank­rijk vandalisme wordt gepleegd: 1063 keer werd er vandalisme gepleegd tegen kerken en begraaf­plaatsen van chris­te­nen - voor­na­me­lijk katho­lie­ken. Geweld tegen moslims was juist vermin­derd in Frank­rijk (100 geregistreerde gevallen). In de afgelopen week heeft ook in een aantal his­to­rische kerken in de bin­nen­stad van Rome vandalisme plaats­ge­von­den waarbij reli­gi­euze voorwerpen wer­den verwoest.

Terug