Arsacal
button
button
button
button


Vaticanum II en verder...

Inleiding op de documenten van het tweede Vaticaans concilie

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 11 oktober 2012 - 155 woorden
Vaticanum II en verder...

Wie geïn­te­res­seerd is in het tweede Vati­caans concilie waar­van we op 11 ok­to­ber de vijf­tigste ver­jaar­dag van de ope­ning vieren, kan ik ver­wij­zen naar de cursus Tweede Vati­caans concilie die ik op De Tilten­berg geef op drie zater­da­gen: 3 en 24 no­vem­ber en 15 de­cem­ber. Kosten € 30,-. Opgave bij De Tilten­berg, tel. 02542345345 of post@tilten­berg.org. Bij de cursus wordt mijn boek gebruikt: "Vaticanum II en ver­der...", dat U bij uit­ge­ve­rij Colomba in Oegst­geest kunt ver­krij­gen (€ 18,10), zie: www.colomba.nl In dit boek vindt U veel in­for­ma­tie over het concilie en over de hoofd­lijnen van de do­cu­menten. Ook wordt een korte concilie-ge­schie­de­nis gegeven, met een uitleg van begrippen en een over­zicht over de post-con­ci­liaire do­cu­menten.

Overigens heeft paus Bene­dic­tus XVI aan het volgen van een cursus over Vaticanum II in het jaar van het Geloof een volle aflaat verbon­den onder de gewone voor­waar­den van biecht, h. communie en gebed voor de intenties van de paus.

Terug