Arsacal
button
button
button
button


Baccalaureaatsexamens op de Tiltenberg

voor seminarie en St. Bonifatius-instituut

Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 12 oktober 2012 - 258 woorden
geslaagd!
geslaagd!

Op vrij­dag 12 ok­to­ber von­den op De Tilten­berg de Bac­ca­lau­reaats­exa­mens plaats. Omdat de Pau­se­lijke La­te­raanse Uni­ver­si­teit niet in de gelegen­heid was iemand iemand af te vaar­digen om deze exa­mens voor te zitten, had de Decaan van de theo­lo­gische facul­teit besloten mij daarvoor te dele­geren.

Zo was ik weer eens een dagje op De Tilten­berg. De dag werd be­gon­nen met het Bac­ca­lau­reaats­exa­men in de theo­lo­gie van Sander Zwezerijnen, die een uits­te­kende scriptie had ge­schre­ven over de clerus in de brieven van de heilige Cyprianus van Carthago. Van deze scriptie was ik de lector. Sander slaagde glansrijk voor het examen.

Daarna leg­den vier kan­di­da­ten van het Sint Boni­fa­tius het Bac­ca­lau­reaats­exa­men in de Gods­dienst­we­ten­schap­pen af: Sibrecht Fieggen, Randy Simileer, Bas Leijtens en Anneke Linschoten-Van Veelen. Zij pre­sen­teer­den en verde­dig­den hun eindscriptie en leg­den het examen af over enkele thema's die kort voor de exa­mens door loting waren geno­men uit een 'thesaurus', een grotere lijst van on­der­wer­pen die het geheel van de theo­lo­gie bestrijkt.

Älle kan­di­da­ten zijn geslaagd voor het examen. De uit­slagen wor­den - getekend door de examen­com­mis­sie - door de studieprefect naar Rome gestuurd, van­waar het diploma moet komen dat over een paar maan­den zal wor­den uit­gereikt.

Op de foto: de geslaag­den van het Sint Boni­fa­tius-instituut met de examen­com­mis­sie die bestond uit dr. A. van den Hout, prof. dr. G. van Wissen en Dr. J.M. Tercero Simòn, alsmede mij­zelf als voor­zit­ter. De rector van de Tilten­berg, vica­ris G. Bruggink, woonde de exa­mensessies bij. Voor Drs. B. Hartmann was dit het slotak­koord van zijn werk­zaam­heid op De Tilten­berg.

Terug