Arsacal
button
button
button
button


Vergaderen in een koud en nat Rome

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 16 mei 2019 - 244 woorden
Rome, koud en nat
Rome, koud en nat
Vergaderzaal in het Staatsecretariaat
Vergaderzaal in het Staatsecretariaat

Woens­dag 15 mei was ik in Rome voor een zit­ting van de Apos­to­lische Signatura en bij­een­komsten naar aan­lei­ding van de kloostervisi­ta­tie die ik onlangs voor de heilige Stoel heb gedaan. Het was er koud en nat...

Rome was ongebruike­lijk koud: met een temperatuur van 11 gra­den in mei en bijna de hele dag regen was het klimaat er voor Romeinse begrippen uitzon­der­lijk. Voor mij gaf dat niet omdat ik het grootste deel van de dag binnen heb door­ge­bracht.

In Rome waren de Argen­tijnse bis­schop­pen op Ad Limina bezoek en de bis­schop­pen waren er die de Synode over het Amazone gebied voor­be­rei­den die in ok­to­ber aanstaande in Rome wordt gehou­den. Daarbij is ook de Bis­schop van Paramaribo, mgr. Karel Choennie, met wie ik een harte­lijke ont­moe­ting had. Hij schetste ook één van de problemen die in de synode be­spro­ken zal wor­den en waar hij mee te maken heeft: zijn bisdom telt veer­tien pries­ters en som­mi­ge gebie­den in het binnenland zien maar één keer per jaar of zelfs één keer per twee jaar een pries­ter en de cate­chisten die er zijn, hebben meestal niet de vor­ming om met de opd­ringende en soms opdrin­gerige evan­ge­lis­ten van pro­tes­tantse snit te kunnen dialo­geren.

De ochtend was voor mij gewijd aan de zit­ting van de Signatura, daarna volgde het overleg bij de Con­gre­ga­tie voor de reli­gi­euzen en het staats­secre­ta­riaat. Het was een kort bezoek, toen het vliegtuig weer opsteeg was ik net 24 uur in Rome geweest.

Terug