Arsacal
button
button
button
button


Sint Jan vol ridders...

Investituur ridderorde heilig Graf in Den Bosch

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 18 mei 2019 - 546 woorden

Zater­dag 18 mei vond de plech­tige investituur van 23 nieuwe rid­ders en edelvrouwen van de Ridderorde van het heilig Graf van Jeru­za­lem plaats in de ka­the­drale basiliek van Sint Jan in 's Hertogen­bosch. Een prach­tige plech­tig­heid. Maar niet ie­der­een had de Sint Jan weten te bereiken.

Afgesloten...

Ik was zater­dag­och­tend zeer vroegtij­dig ver­trok­ken omdat de A2 deels af­ge­slo­ten zou zijn. De navigatie­sys­te­men met live-info waren er niet (allemaal) op afgestemd. Uit­ein­de­lijk hebben mijn mede­rei­zi­gers en ik veel afgelegen, rus­tieke gebie­den van ons vaderland mogen bewon­de­ren alvorens we - gelukkig nog net op tijd - de Bossche Sint-Jan kon­den bereiken. Daar stond de cermenonia­ris ons al ongedul­dig op te wachten, omdat de pro­ces­sie moest ver­trek­ken. Anderen hebben het niet gehaald. Kar­di­naal Simonis, die drie en een half uur onderweg was geweest, kon nog net op zo'n moment aanschuiven dat het - als het om de vervulling van de zon­dagsplicht zou zijn gegaan - nog net gel­dig zou zijn geweest. De Apos­to­lisch Nuntius - even­eens door het ver­keer geblok­keerd - moest zich tot zijn spijt afmel­den.

Chris Bergs overle­den

Mgr. Hans Van den Hende was even­eens verhin­derd. Tot groot verdriet van velen is de ple­baan van de Rotter­damse ka­the­draal, Chris Bergs, op 67 jarige leef­tijd plot­se­ling overle­den en dat vraagt na­tuur­lijk bij­zon­dere aan­dacht van de bis­schop van Rotter­dam. Toen ik dat bericht deze ochtend kreeg, heb ik na­tuur­lijk voor zijn zielenrust gebe­den. Hij is een pries­ter die ik op het semi­na­rie heb mee­ge­maakt en die twee jaar na mij is gewijd.

Bis­schop­pen

Er waren echter nog de nodige bis­schop­pen over om deze bij­zon­dere plech­tig­heid bij te wonen: mgr. Anton Hurkmans was als grootprior van de orde de hoofd­cele­brant en verheugd in zijn ka­the­draal terug te zijn en twee van zijn naaste mede­wer­kers in de orde op te kunnen nemen: Freek van Genugten en de pries­ter Vincent Blom. Mgr. Gerard de Korte heette eenie­der welkom, mgr. Harrie Smeets van Roermond en mgr. Ad van Luyn s.d.b. behoren tot de rid­derorde, mgr. Rob Mutsaerts is hulp­bis­schop van Den Bosch en ook mgr. Philippe Bär o.s.b. was bij de plech­tig­heid aanwe­zig. De diakens Jules Post en Jan van Lieverloo assis­teer­den.

De inzet van een rid­der

De investituur is een plech­tige en symboolrijke vie­ring, waarin de grootprior, gemach­tigd door de kar­di­naal groot­mees­ter, de nieuwe leden in de orde opneemt. De taak van de leden van de orde is meer­vou­dig en sluit zich in gees­te­lij­ke zin aan bij die van de kruisvaar­ders: in gees­te­lij­ke zin strij­dend voor het chris­te­lijk en katho­liek geloof, zich inzettend voor een recht­vaar­dige opbouw van de samen­le­ving en een bij­zon­dere inzet voor het heilig land en werkend aan de eigen ver­die­ping in het geloof en de bele­ving daar­van.

Viering

Het was een mooie plech­tig­heid die de nodige tijd in beslag nam (twee uur en drie kwar­tier), omdat zo talrijke leden toetra­den, waar­on­der de heer Pieter Klein Beernink die zich heeft on­der­schei­den door een bij­zon­dere inzet voor de Haar­lemse ka­the­draal. De leden van de Orde wor­den op een zodanige inzet voor Kerk en samen­le­ving gekozen. Mgr. Hurkmans hield een aan­spre­kende preek en nodigde de Ridders en edelvrouwen uit om naar de Friezen­kerk in Rome te komen (waar­van hij nu de rector is). Ook gil­den en die Sangeren Onser Liever Vrouwen en het Koper ensemble verleen­den hun mede­wer­king.

Terug