Arsacal
button
button
button
button


Vergeven of vergelden?

5e zondag van Pasen C - Klim naar het licht een succes

Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 19 mei 2019 - 1032 woorden

Op de vijfde zon­dag van Pasen (19 mei) was ik voor de H. Mis in de ka­the­drale basiliek van Sint Bavo in Haar­lem. Daar is in deze maan­den iedere mid­dag de "klim naar het licht" moge­lijk: een tocht door koepel en gewelven naar de torens die tij­de­lijk met elkaar verbon­den zijn door een loopbrug en een prach­tig uit­zicht geven. Dat trekt veel bezoekers...

Afgelopen woens­dag werd de mijl­paal van 10.000 bezoekers bereikt, een eerste re­sul­taat dat de vele vrij­wil­li­gers en het bestuur van de Stich­ting ka­the­drale basiliek dank­baar stemt. Tenminste de ko­men­de twee maan­den is de klim nog te maken.

De schola puellarum zong een Mis die door een van de koorle­den, Lisanne Bosman, heel fraai was gecompo­neerd. Helaas was zij­zelf net even ziek deze zon­dag, maar ze heeft de Mis al gehoord en deze koorle­den zullen de Mis zeker nog vaker zingen.

HOMILIE

Oog om oog?

Broe­ders en zusters,

Het zit als het ware in ons bloed
om te willen vergel­den wat ons wordt aan­ge­daan.
Als iemand ons lelijk heeft behandeld,
ons heeft bena­deeld of zwart gemaakt,
komt de nei­ging in ons op
om iets terug te doen,
het betaald te zetten.
De regel van het Oude Testa­ment
die “oog om oog” zegt en “tand om tand”
(Exodus 21, 23-25; Leviticus 24,19-20)
gaat eigen­lijk niet zozeer over wraak en vergel­ding,
als over schadevergoe­ding,
maar is vaak toch wel zó verstaan.

Wat Jezus leert

Zelfs in Jezus’ tijd werd dat zo verstaan
want Jezus leert:
Ze zeggen oog om oog en tand om tand,
maar ik zeg jullie:
biedt geen weerstand aan het onrecht.
Matteüs 5, 38-42
Dat is de regel die Jezus zelf heeft geleefd:
Hij draagt zijn kruis,
Hij bidt om ver­ge­ving voor zijn ver­vol­gers,
geneest het oor van de soldaat
die hem gevangen neemt.
En vandaag in het evan­ge­lie
- dat zich afspeelt aan de voor­avond van zijn lij­den en dood -
leert Hij dat aan Zijn leer­lin­gen:
“Gij moet elkaar lief­heb­ben,
zoals ik U heb liefgehad.
Hieruit kan ie­der­een opmaken
dat jullie mijn leer­lin­gen zijn:
dat je de liefde onder elkaar bewaart”.

Niet met gelijke munt

Lief­heb­ben zoals Jezus heeft liefgehad,
dus het niet betaald zetten,
geen wraak nemen,
niet met gelijke munt betalen.
En daar komt bij
dat Jezus dat lij­den anders ziet,
dan wij waar­schijn­lijk zou­den doen:
Hij heeft het over ver­heer­lij­king;
dat lij­den is een weg naar iets moois,
iets anders, iets nieuws.
Jezus heeft dus bij die lij­densweg
een soort uit­zicht op een mooie toe­komst,
die houdt Hij hier voor ogen.

Maar dat is allemaal niet ge­mak­ke­lijk,
zeker niet als ons­zelf
iets lelijks over­komt,
als ons iets gemeens wordt aan­ge­daan.

Sri Lanka

Ik was daarom erg onder de indruk
van de reacties van onze mede-gelo­vi­gen
in Sri Lanka
op die vre­se­lijke ter­ro­ris­tische aan­slagen
die naast vier hotels
ook ver­schil­lende katho­lie­ke kerken
hebben getroffen
en waarbij meer dan 250 mensen zijn om­ge­ko­men.
Zij zijn helaas niet de eerste
en zullen ook niet de laatste chris­te­nen zijn
die omkomen door grof geweld
dat speciaal tegen hen is gericht.

Het gaat maar door...

De aan­slagen wer­den gepleegd
terwijl de katho­lie­ken samen waren geko­men
voor de Mis op het hoog­feest van Pasen,
het grootste en mooiste feest
van ons chris­te­lijk geloof.
Sinds dit geweld op Pasen
zijn er zeker al weer vijf of zes
aan­slagen op chris­te­nen geweest,
in Syrië, Nigeria, Niger en Burkina Faso;
een heel stel katho­lie­ken vond de dood;
en in Sri Lanka wer­den na Pasen
nog eens zes­tien mensen gedood,
waar­on­der allerlei kin­de­ren,
toen een van de gezochte ter­ro­ris­ten
zich­zelf wilde opblazen...
Maar dat komt allemaal nau­we­lijks meer
in het nieuws van ons land naar voren...

Poli­tiek en christen­ver­vol­ging

Ik ben verheugd te horen
dat enkele politici in Neder­land nu ein­de­lijk welbewust
aan­dacht vragen voor christen­ver­vol­gingen.
Chris­ten­dom is helaas de meest ver­volgde
gods­dienst ter wereld.

Reacties van katho­lie­ken

En daarom had ik veel bewon­dering
voor de reacties van katho­lie­ken in Sri Lanka
die vorige week zon­dag
voor het eerst weer
naar de heilige Mis had­den kunnen gaan.
“We hebben een moei­lijke tijd gehad,
maar we gaan deze uit­dagingen aan
met liefde, vrien­de­lijk­heid en ver­ge­ving”,
zei er één op de TV.
En een ander zei:
“Als christen rea­geer je niet op terrorisme met terrorisme.
We moeten de ter­ro­ris­ten ver­ge­ven.
We moeten voor hen bid­den,
dat ze weer op het rechte pad mogen komen”.

Niet de weg van vergel­ding

De kar­di­naal van Sri Lanka heeft
de am­bas­sa­deurs van Islami­tische lan­den ont­van­gen
en voor de camera gezegd
dat dit niet uit de Islam zelf was geko­men
en dat dit de vrede en harmonie tussen de gods­diensten
niet moet scha­den.
En samen met Islami­tische lei­ders
deed hij een oproep tot kalmte,
om niet de weg van vergel­ding te gaan.

Niet de weg van gedweld en haat

Die oproep deed Jezus ook aan ons
in de zaal van het Laatste Avondmaal:
“Hieruit zullen allen kunnen opmaken
dat jullie mijn leer­lin­gen zijn:
als jullie de liefde
onder elkaar bewaren”.
We krijgen met vele beko­ringen te maken
om een afkeer te hebben van mensen,
hen te haten of kapot te maken,
fysiek of door onze woor­den.
Maar wie de weg van geweld en haat gaat,
zal geweld en haat oogsten.
De ene wraak roept de andere op
en als we kwaad zijn,
kunnen we beter een weekje wachten.

Door vele kwellingen naar het Rijk Gods

De eerste lezing was uit de Han­de­lin­gen van de apos­te­len;
daar riepen Paulus en Barnabas de chris­te­nen op
om in het geloof te volhar­den.
Ze moesten zich niet laten ont­moe­di­gen door de ver­vol­ging,
want het is door vele kwellingen
dat we het Rijk Gods moeten binnen gaan.
Ook daar we:
we moeten het uit­zicht zien, die toe­komst;
we laten ons niet ont­moe­di­gen
want we weten dat ook Jezus Christus
voor het kruis niet weggelopen is.
Laten we de Heer vragen om kracht!

Uitzicht

En er is dus een uit­zicht:
Voor onze ogen hebben we een visioen,
dat was de tweede lezing van vandaag:
“Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde...
Ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeru­za­lem”,
dat is zo prach­tig in de koepel van onze ka­the­draal ver­beeldt,
wie hier maar even omhoog kijkt,
kan over de woede, de kwaad­heid en wraak­zucht
heen gaan stappen...
Kijk ver­der...!
Klim naar het licht!
Een toe­komst waar geen geween zal zijn,
geen rouw en geen smart...
Laten we dat uit­zicht,
voor ogen hou­den.
Amen.

Terug