Arsacal
button
button
button
button


Slachtoffers aanslagen Sri Lanka herdacht

Tamils bijeen in Schagen

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 19 mei 2019 - 869 woorden

Zondag­mid­dag 19 mei zijn met een korte pro­ces­sie-tocht en een Eucha­ris­tie­vie­ring in de Sint Christoforus kerk de meer dan 250 dode­lijke slacht­of­fers en ruim 500 gewon­den van de aan­slagen op Pasen in Sri Lanka her­dacht. Ook werd stilgestaan bij de vele slacht­of­fers van de Tsunami daar, nu tien jaar gele­den.

Ook burge­mees­ter Marjan van Kampen-Nouwen van Schagen nam aan de her­den­king deel en sprak aan het begin van de vie­ring in de kerk een her­den­kings­woord waarin zij getuigde van haar meeleven met de Sri Lankaanse Tamil-bevol­king die in haar gemeente en daar­bui­ten woo­nach­tig is.

 

Herden­king slacht­of­fers aan­slagen Sri Lanka

Reacties

Broeders en zusters,

Ik was erg onder de indruk
van de reacties van onze broeders en zusters
in Sri Lanka
op de vre­se­lijke ter­ro­ris­tische aan­slagen
die naast vier hotels
ook ver­schil­lende katho­lie­ke kerken
hebben getroffen in Colombo, Negombo en Batticaloa
en waarbij meer dan 250 mensen zijn om­ge­ko­men
en meer dan 500 mensen wer­den gewond.
Zij zijn helaas niet de eerste
en zullen ook niet de laatste chris­te­nen zijn
die omkomen door grof geweld
dat speciaal tegen hen is gericht.

Wat een pasen!

De aan­slagen wer­den gepleegd
terwijl de katho­lie­ken samen waren geko­men
voor de Mis op het hoog­feest van Pasen,
feest van de ver­rij­ze­nis, van de over­win­ning op de dood,
het grootste en mooiste feest
van ons chris­te­lijk geloof.
Dat feest van het leven
werd een dag van de dood en van rouw;
die dag van over­win­ning op het kwaad,
maakte dui­de­lijk hoe­zeer het kwaad en de duivel
zich laten voelen in onze wereld.

Nog meer aan­slagen

En sinds dit geweld
wat ook het nieuws in ons land heeft gehaald,
zijn er zeker al weer vijf of zes
aan­slagen op chris­te­nen geweest,
waar­on­der veel katho­lie­ken,
met name in Syrië, Nigeria, Niger en Burkina Faso;
en in Sri Lanka wer­den nog eens zes­tien mensen gedood,
waar­on­der allerlei kin­de­ren,
toen een gezochte terrorist
zich­zelf wilde opblazen...

En dat is allemaal nau­we­lijks
in het nieuws van ons land naar voren geko­men...

Poli­tieke aan­dacht voor christen­ver­vol­ging

Ik ben verheugd te horen
dat enkele politici in Neder­land nu welbewust
aan­dacht vragen voor christen­ver­vol­gingen,
want vaak lijkt het erop
of de poli­tiek alleen in­te­res­se heeft
in bepaalde andere groepen mensen
die wor­den ver­volgd
en niet in chris­te­nen.
Toch is het chris­ten­dom
de meest ver­volgde gods­dienst ter wereld.
Eigen­lijk is het onbe­grij­pe­lijk
dat daar zo weinig aan­dacht voor is.

Verge­ving, gebed, ver­zoe­ning

En opnieuw was het in Sri Lanka
een islami­tische terreur­groep
die verant­woor­de­lijk was
en zijn er meer dan 150 daders opgepakt.
Er is een af­schu­we­lijk bloedbad aan­ge­richt.

En daarom precies heb ik zo’n grote bewonde­ring
voor de reacties van veel katho­lie­ken in Sri Lanka
die vorige week zon­dag
voor het eerst weer
naar de heilige Mis had­den kunnen gaan.
“We hebben een moei­lijke tijd gehad,
maar we gaan deze uit­dagingen aan
met liefde, vrien­de­lijk­heid en ver­ge­ving”, zei er één.
En een ander zei:
“Als christen reageer je niet op terrorisme met terrorisme.
We moeten de ter­ro­ris­ten ver­ge­ven.
We moeten voor hen bid­den,
dat ze weer op het rechte pad mogen komen”.

Kar­di­naal Ranjith

En na­tuur­lijk mogen we hier
niet de invloed van kar­di­naal Malcolm Ranjith vergeten.
Deze aarts­bis­schop van Colombo
heeft niet alleen mensen en plaatsen
van de aan­slagen bezocht,
ook heeft hij de am­bas­sa­deurs van Islami­tische lan­den ont­van­gen
en dui­de­lijk voor de camera’s gezegd
dat deze actie van misleide mensen
geen band heeft met de Islam
en dat dit de vrede en harmonie tussen de gods­diensten
niet moet scha­den.
En in Negombo was hij opnieuw samen met Islami­tische leiders
om op te roepen tot kalmte
en te vragen niet de weg van vergel­ding te gaan.

Jezus

Die oproep deed Jezus ook aan ons
in de zaal van het Laatste Avondmaal:
“Hieruit zullen allen kunnen opmaken
dat jullie mijn leer­lin­gen zijn:
als jullie de liefde
onder elkaar bewaren”.
We krijgen met vele beko­ringen te maken
om een afkeer te hebben van mensen,
hen te haten of kapot te maken,
fysiek of door onze woor­den.
Maar wie de weg van geweld en haat gaat,
zal geweld en haat oogsten
en pijn wordt minder goed te dragen....

Door vele kwellingen....

De apostel Paulus en Barnabas riepen de chris­te­nen op
- we hebben dat in de eerste lezing gehoord -
om in het geloof te volhar­den.
Ze moesten zich niet laten ont­moe­di­gen door de ver­vol­ging,
want het is door vele kwellingen
dat we het Rijk Gods moeten binnen gaan.
We laten ons niet ont­moe­di­gen
omdat we weten dat Jezus Christus
voor het kruis niet weggelopen is
maar het moe­dig heeft gedragen.
Vragen we de Heer om Zijn kracht!

Gedenken en bid­den

Wij willen in deze bij­zon­dere Eucha­ris­tie­vie­ring
de slacht­of­fers gedenken
die om­ge­ko­men zijn
door deze vre­se­lijke aan­slagen.
We willen de talrijke gewon­den gedenken,
de families en alle mensen die
door deze aan­slagen getraumatiseerd zijn.
Moge de Heer hen allen bij staan.
En moge het offer van deze slacht­of­fers
die als marte­laar om hun geloof gestorven zijn,
niet voor niets zijn!
Laten we bid­den om vrede, harmonie
in onze wereld;
om vrij­heid van gods­dienst en respect voor elkaar,
om aan­dacht en liefde
voor degenen die ver­volgd wor­den.

Voor onze ogen hebben we een visioen:
“Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde...
Ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeru­za­lem”,
zo prach­tig in de koepel van onze ka­the­draal ver­beeldt...
Een toe­komt waar geen geween zal zijn,
geen rouw en geen smart...
Laten we dat uit­zicht,
dat de tweede lezing ons schetste,
altijd voor ogen blijven hou­den.
Amen.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug