Arsacal
button
button
button
button


Bisschoppenlijk gedelegeerden onderwijs bijeen

Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 22 mei 2019 - 121 woorden
bisschoppelijk gedelegeerden bijeen met voorzitter NKSR
bisschoppelijk gedelegeerden bijeen met voorzitter NKSR

Met regelmaat komen de bis­schop­pe­lijk gedele­geer­den voor het onder­wijs bijeen in het "officium educationis". Ook woens­dag 22 mei was het zover. In goede sfeer werd ge­spro­ken over onder meer de Week van het Katho­liek Onder­wijs, die in het najaar wordt gehou­den, en de studie­dag van de NKSR over bur­ger­schaps­vor­ming die op 18 sep­tem­ber wordt gehou­den.

Ook de voor­zit­ter van de Neder­landse katho­lie­ke SchoolRaad (NKSR), diaken drs. Titus Frankemölle, woonde de ver­ga­de­ring bij.

De bis­schop­pe­lijk gedele­geer­den hou­den contact met de scholen en school­besturen. Zij zorgen ook voor de verle­ning van de katho­lie­ke akte van bekwaam­heid voor de PABO-stu­den­ten, waarover onlangs een nadere akkoord is getekend met de VKLO, de vereni­ging van katho­lie­ke leraren oplei­dingen.

Twee bis­schop­pe­lijk gedele­geer­den kon­den helaas niet aanwe­zig zijn.

Terug