Arsacal
button
button
button
button


Twee mooie vormselvieringen in Hilversumse Vitus

Mgr. Van den Hende 12½ jaar bisschop

Nieuws - gepubliceerd: maandag, 27 mei 2019 - 314 woorden
Twee  mooie vormselvieringen in Hilversumse Vitus
Beelden uit de Sint Vituskerk in Hilversum
Beelden uit de Sint Vituskerk in Hilversum
mgr. Van den Hende hier met de nieuwe bisschop van Roermond, bij diens bisschopswijding
mgr. Van den Hende hier met de nieuwe bisschop van Roermond, bij diens bisschopswijding

Zater­dag 25 mei was ik in de Sint Vitus­kerk in Hilversum voor twee vormsel­vie­ringen: de eerste voor de Engelse ge­meen­schap om 16.00 uur, de tweede om 19.00 uur voor de vor­me­lin­gen van Hilversum. Daarbij con­ce­le­breerde mgr. Johannes van den Hende die op die dag twaalfenhalf jaar bis­schop was!

Mgr. Van den Hende ont­hulde pas na de Mis dat hij die dag zijn koperen bis­schops­jubi­leum her­dacht. Hij wilde niet dat er in de vormsel­vie­ring, waarin zijn neefje het sacra­ment ont­ving, enige aan­dacht aan werd besteed. Maar na­tuur­lijk felici­teer ik hem ook op deze plaats zeer harte­lijk met dit jubileum in dank­baar­heid voor al deze jaren van enorme inzet voor Christus en Zijn Kerk. Mgr. Van den Hende is bovendien de voor­zit­ter van onze bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, dus zijn we hem als bis­schop­pen ook dank ver­schul­digd voor al het werk dat dit met zich mee brengt en dat hij voor de kerk in Neder­land verricht. Ad multos annos! We gedenken hem graag in ons gebed en de H. Mis die we vandaag in de bisdomcurie vieren.

De eerste vie­ring was die van de groeiende Engels­ta­lige ge­meen­schap in Hilversum. Met der­tien vor­me­lin­gen uit ge­zin­nen van mensen die in Neder­land werk­zaam zijn. De ge­meen­schap had voor het eerst een eigen vormsel­vie­ring, opge­luis­terd ook door een eigen koor. Pastoor Jules Dresmé con­ce­le­breerde en diaken Jurriaan Meijer assis­teerde. Een en­thou­siast team van cate­chisten had de kan­di­da­ten voor­be­reid.

De Neder­landse vie­ring was even­eens goed ver­zorgd. Een mooie groep van twin­tig vor­me­lin­gen ont­ving het sacra­ment. Het pas­to­rale team was bij deze vie­ring li­tur­gisch betrokken naast mgr. van den Hende. Voor­af­gaand aan de vie­ring had ik een gesprekje met de vor­me­lin­gen in het ernaast gelegen pa­ro­chie­ge­bouw. Dank ook aan Maurice Lagemaat en de leden van de vormsel­werk­groep die naast het vormsel project ook twee mooie bezoeken had­den inge­pland om de vor­me­lin­gen dui­de­lijk te maken wat christen-zijn in het dage­lijks leven betekent.

Van harte proficiat aan alle gevorm­den!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug