Arsacal
button
button
button
button


Twee priesters gewijd in volle Haarlemse kathedraal

Bisschop Punt: Een priester komt om zijn leven te geven

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 15 juni 2019 - 579 woorden
De nieuwe priesters geven de neomistenzegen aan de concelebranten
De nieuwe priesters geven de neomistenzegen aan de concelebranten
De kathedraal stroomt vol
De kathedraal stroomt vol
felicitaties na afloop van de plechtige viering
felicitaties na afloop van de plechtige viering

In een volle Haar­lemse ka­the­draal heeft de bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam op zater­dag 15 juni Eric Fennis en Maciej Grądzki tot pries­ters gewijd. Het leven van een pries­ter loopt altijd anders, dan hij­zelf had kunnen bedenken, zo getuigde bis­schop Punt van zijn veer­tig jaar erva­ring.

Vele voetstappen

De wij­dings­plech­tig­heid werd bijgewoond door zeer veel gelo­vi­gen en meer dan vijf­tig pries­ters die samen met de Bis­schop de han­den opleg­den bij de wij­de­lin­gen. Eric Fennis heeft in de ka­the­draal vele voetstappen liggen: hij was er jarenlang aan­ge­steld als diaken en hij is al ruim twin­tig jaar de ceremonia­ris van onder meer de wij­dingsplech­tig­he­den. Voort het eerst moest hij deze taak dus nu aan een ander overlaten: kape­laan Johannes van Voorst die het ook heel goed deed.

Gecom­bi­neerde zang

Nog steeds is Eric Fennis als bestuurslid bij het ka­the­drale koor betrokken, al is hij nu in de sint Nicolaas basiliek in Am­ster­dam aan­ge­steld. Dit was echter een mooie gelegen­heid om leden en oud-leden van het ka­the­drale koor van Sint Bavo samen te laten zingen met het Collegium van de Capella Sancti Nicolai van de basiliek in Am­ster­dam. Het was dan ook in alle opzichten een prach­tige plech­tig­heid. "Zoiets is in de hele Benelux niet te vin­den", mom­pelde een veel­vul­dig onderweg zijnde senior pries­ter na afloop.

De wij­dingsritus

Hoe dat ook zij, in ieder geval is ook de wij­dingsritus zelf in­druk­wek­kend: de kan­di­da­ten die hun beloften van pries­ter­lijk leven uit­spre­ken en plat ter aarde gaan om tot uitdruk­king te brengen hoe­zeer alles genade is en dat zij zich daaraan willen over­ge­ven, de handopleg­ging die zij van de bis­schop en hun mede-pries­ters ont­van­gen en het wij­dings­ge­bed dat door de bis­schop wordt uit­ge­spro­ken. De bekle­ding met de pries­ter­lijke gewa­den voltooit de "metamorfose" naar het pries­ter­schap dat zij voor het eerst aan het altaar in de con­ce­le­bra­tie met de bis­schop uit­oefe­nen.

Hoe zal het gaan?

De bis­schop had een lange preek maar ie­der­een luisterde ademloos. Allerlei on­der­wer­pen kwamen aan de orde, zoals het verschil in gods­beeld van chris­ten­dom en islam, maar de kern die mij het meeste bijbleef was wel het ver­trouwen dat we mogen hebben op God die de ge­schie­de­nis en de kerk leidt. Nooit kunnen we bedenken hoe het ver­der gaat. We had­den veer­tig jaar gele­den nooit kunnen denken dat ons pries­ter­le­ven gegaan zou zijn zoals het gegaan is; ook de beoor­de­ling van de kerk, van zusters en broe­ders en de ac­ti­vi­teiten van de kerk kan heel sterk wisselen: toen we veer­tig jaar gele­den be­gon­nen was de alge­meen gevoelde waar­de­ring voor de inzet van zusters en paters en broe­ders zeer groot, totdat de mis­bruik­cri­sis kwam. Laten we ons niet te zeer focussen op de sterk wisselende tij­den maar op Degene die blijft.

Overgave

Het is ook nu nodig dat mensen pries­ter wor­den maar ze moeten niet komen met een voorop­ge­zet plan: dit wil ik wor­den en bereiken, zo moet mijn ‘carrière’ verlopen. Nee, een pries­ter komt om zich­zelf te geven, onvoor­waar­de­lijk, en om zich over te geven aan Gods liefde­volle voor­zienig­heid. Ook bena­drukte de bis­schop dat de biecht en de eucha­ris­tie heel centraal staan in het leven van een pries­ter. In de bedie­ning van de biecht drukt zich het eigen chris­te­lijk Gods­beeld uit van een God die zich in barm­har­tige liefde tot ons wendt.

Na afloop van de vie­ring kwamen velen fe­li­ci­te­ren en een neo­misten­ze­gen vragen. Hier­on­der enkele foto's die kape­laan Johannes van Voorst maakte van de neo­misten­ze­gen aan mgr. Punt en mij.

 


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug