Arsacal
button
button
button
button


Vormelingen De Goorn deden sociale stage

vormselviering voor 30 vormelingen

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 16 juni 2019 - 291 woorden

Zater­dag­avond 15 juni was ik in De Goorn voor het heilig Vormsel van 30 vor­me­lin­gen. Twee anderen kon­den door omstan­dig­he­den niet aanwe­zig zijn en wor­den later gevormd door de pastoor, Nico Knol. De vor­me­lin­gen gaven ook een ver­slag van de in­spi­re­rende sociale stages die zij in het kader van de vormselvoor­be­rei­ding had­den gedaan.

De vie­ring was druk bezocht, de kerk was groten­deels gevuld met vor­me­lin­gen en hun ouders, familie en andere pa­ro­chi­anen. De vor­me­lin­gen kwamen binnen met hun doopkaars die gedurende de vie­ring brandde als teken dat het vormsel mede een vernieu­wing is van de doop­be­lof­ten en het afleggen van de ge­loofs­be­lij­de­nis die de ouders en peet­ou­ders in hun plaats bij het doopsel had­den gedaan.

De sociale stages die de vor­me­lin­gen had­den gedaan brachten deze jongens en meisjes in contact met voedsel­bank, de hulp die het leger des heils biedt aan dak­lo­zen en mensen in nood en andere sociale projecten. Daar­mee werd dui­de­lijk gemaakt dat het vormsel ook een opdracht is om vanuit de Geest van God levend het goede te doen in de liefde tot God en de naaste.

Die opdracht tot het beleven van de liefde tot God kwam tot uitdruk­king in gebedsarm­bandjes die de vor­me­lin­gen had­den gemaakt met een tientje van de rozen­krans (waaraan de pa­ro­chie overigens is toegewijd, zie hiernaast de foto van het beeld O.L. Vrouw van de Rozen­krans).

Bij de gebeds­vie­ring waren pastoor Nico Knol en pas­to­raal werker AnneMarie van Straaten aanwe­zig. Het rit­misch koor van De Goorn (RiKoDeGo) ver­zorgde de zang met aan­spre­kende lie­de­ren.

Zater­dag is de Bavo­dag in de ka­the­draal, waar­van de organi­sa­tie in han­den is van pastoor Nico Knol. Vele van de vor­me­lin­gen uit De Goorn gaan daar na­tuur­lijk ook naar toe en ik hoop nog vele, vele anderen uit heel het bisdom...

Terug