Arsacal
button
button
button
button


Bisschop Rob Mutsaerts komt met nieuwe boek

Met afbeeldingen van het werk van Harry Verhoeven

Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 29 juni 2019 - 444 woorden

Mgr. Rob Mutsaerts, hulp­bis­schop van het bisdom ’s-Hertogen­bosch en jon­ge­ren­bis­schop, is met een nieuw boek geko­men. De vorige publi­ca­ties lieten zijn affini­teit met jon­ge­ren en voetbal zien. Maar zijn kijk op en re­flec­ties over de heden­daag­se samen­le­ving en geloof en kerk zijn bre­der en ori­gi­neel. Mutsaerts is niet opti­mis­tisch over de koers van onze westerse cultuur en samen­le­ving, maar beziet dat alles met veel humor en recht voor zijn raap. Zijn oplos­sing? Wordt toch katho­liek!

Hij heeft als titel van het boek een licht ge­wij­zigde en door de stroomsto­ring van deze week nog meer onder de aan­dacht geko­men vers uit een lied van Guus Meeuwis geno­men: “En dan denk ik aan Brabant... Brandt daar nog licht?” Niet-Braban­ders moeten zich door die titel niet laten weer­hou­den.

“En dan denk ik...” bevat fraaie illus­tra­ties - foto’s van niemand min­der dan Ramon Mangold - van werken van Harry Verhoeven, begeleid door een passende tekst - je zou het gedichten kunnen noemen - van Marjolijn Sengers.

Prof. Paul van Geest voorzag het werk van een voor­woord: “Het boek dat u in han­den heeft bevat veel stof tot nadenken... Lees het niet in één keer uit. Het gaat u duizelen”. Zo is het precies.

Want het boek bevat korte artikelen in ‘column-stijl’ met re­flec­ties op veel uit­een­lo­pende situaties, personen, meningen enzo­voorts die we tegen komen. Deze teksten zijn daarom actueel, herken­baar en de auteur heeft een dui­de­lijke mening die hij niet onder stoelen of banken steekt. Hij weet zaken die het geloof betreffen - waar­on­der zelfs diep-theo­lo­gische als de twee naturen leer of de ont­wik­ke­ling van de christo­lo­gie - te verbin­den met heel concrete, alle­daag­se wer­ke­lijk­he­den waardoor de geloofswer­ke­lijk­heid ineens toe­gan­ke­lijk wordt. En aan de andere kant evalueert de auteur zeer kri­tisch allerlei ‘heden­daag­se’ meningen die ons vaak zo ongeveer als enig correcte denk­wij­ze wor­den opgedrongen en laat zien dat vanuit het geloof een heel ander ant­woord wordt gegeven en dat dit ant­woord veel logischer is. Het boek is in die zin prikkelend en uit­da­gend.

Al ben ik het er dus mee eens dat je dit boek niet in één ruk moet willen uitlezen, dat wil niet zeggen dat het moei­lijk of zwaar leest, integen­deel. De stijl is heel toe­gan­ke­lijk en vlot lees­baar. Na­tuur­lijk is ook dit boek niet volmaakt, een enkel foutje heb ik wel ontdekt.

Mgr. Mutsaerts (* 1958) is pries­ter sinds 1993, bis­schop gewijd in 2010. Hij was pastoor in Millingen en Heeze en is trainer van een voetbalelftal.

Het boek, 211 pp., is voor € 19,95 te be­stel­len bij ver­schil­lende web­win­kens (bij­voor­beeld bij Bol.com). Het is ver­sche­nen bij Malherbe & Partner BV (ISBN 978 90 75717 945).

Terug