Arsacal
button
button
button
button


Heilig Vormsel in Duivendrecht

Met het Maria van Jesse Choir

Nieuws - gepubliceerd: zondag, 30 juni 2019 - 239 woorden
De leden van het pas opgerichte Maria van Jesse international choir
De leden van het pas opgerichte Maria van Jesse international choir
De vormelingen waren al heel vroeg aanwezig
De vormelingen waren al heel vroeg aanwezig
Heilig Vormsel in Duivendrecht

Zondag­mid­dag 30 juni was ik in Dui­ven­drecht om er het heilig vormsel toe te dienen aan acht vor­me­lin­gen. Het is voor mij altijd een beetje thuis komen omdat ik er een aantal jaren waar­ne­mend pastoor ben geweest.

(onderaan dit bericht: een foto­se­rie van Leobard Hinfe­laar (de pa­ro­chie had de vor­me­lin­gen en hun ouders toestem­ming gevraagd voor de publi­ca­tie)

De kan­di­da­ten voor het vormsel waren allen ouder dan de basis­schoolleef­tijd en dat zie ik meer in de pa­ro­chies van het bisdom. De groepen zijn dan mis­schien wel wat kleiner, maar daar staat tegen­over dat het een heel bewuste keuze is en een stap op de weg van het geloof. Dat was ook deze mid­dag het geval: uit de vurig­heid waar­mee de ant­woor­den wer­den gegeven en de par­ti­ci­pa­tie, werd al wel dui­de­lijk dat deze jon­ge­ren de stap bewust had­den gezet. En na­tuur­lijk hebben ze een goede voor­be­rei­ding gekregen. Cateche­tisch mede­wer­ker mw. Phily Hinfe­laar heeft daar veel voor gedaan. In de aanpalende Graan­kor­rel pa­ro­chie is mw. Santa Jaddoe de cate­chiste en zij heeft normaal ge­spro­ken ook een grote inzet voor het vormsel.

De vie­ring werd opge­luis­terd door het nog prille Maria van Jesse inter­na­tio­nal choir uit Delft, dat met een mooie en goed gezongen lie­de­ren­keuze - Engelks­ta­lig repertoire, want het koor zingt ge­woon­lijk in de Engelse Mis in Delft - het vormsel extra fees­te­lijk maakte.

Van harte fe­li­ci­te­ren we deze vor­me­lin­gen! Dat zij steeds het spoor van de heilige Geest mogen blijven volgen!


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug