Arsacal
button
button
button
button


Sint Bonifatiusinstituut opent studiejaar met vijftien nieuwe studenten

Vertrouwen, inzet en volharding

Overweging Preek - gepubliceerd: zaterdag, 31 augustus 2019 - 908 woorden

Zater­dag­och­tend 31 au­gus­tus was ik op De Tilten­berg voor de ope­ning van het nieuwe studie­jaar van het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut. Vijf­tien stu­den­ten be­gon­nen aan de studie gods­dienst­we­ten­schap­pen en de uitval in de hogere jaren was min­der hoog dan andere jaren.

Meer stu­den­ten besluiten dus de gehele studie te doen en dat is na­tuur­lijk verheugend nieuws. Onder de nieuwe stu­den­ten zijn ook diaken­kan­di­da­ten. Het kan zijn dat er zich nog de een of ander komt die de studie aan het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut, er zijn nog enkele mensen die door vakantie of om andere redenen de aanmel­ding nog niet kon­den doen.

Het gaat om een prach­tige oplei­ding die op zater­da­gen, in deel­tijd dus, kan wor­den gedaan en die kan lei­den tot gra­den in de gods­dienst­we­ten­schap­pen van de Pau­se­lijke La­te­raanse Uni­ver­si­teit.

Hier­on­der de toe­spraak/homilie die ik aan het begin van dit nieuwe studie­jaar tij­dens de ope­nings­mis heb gehou­den.

OPENING STUDIEJAAR SINT BONIFATIUSINSTITUUT

Een mooie band met Rome

Ik ben verheugd vandaag dit nieuwe studie­jaar van het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut te mogen openen. Het instituut is 21 jaar gele­den be­gon­nen en bijna elf jaar gele­den goedge­keurd en erkend als Hoger Instituut voor Gods­dienst­we­ten­schap­pen en verbon­den met de Pau­se­lijke La­te­raanse Uni­ver­si­teit. Deze verbin­ding is voor ons be­lang­rijk als teken van een­heid en ver­bon­den­heid met de paus en de uni­ver­se­le kerk en ik hoop van harte dat velen van U gebruik zullen maken van de moge­lijk­he­den die deze verbin­ding biedt om het bac­ca­lau­reaat en het licentiaat in de Gods­dienst­we­ten­schap­pen te behalen. Dat is niet alleen mooi van­wege de extra kansen en erken­ning die het U zelf biedt, maar ook voor de kerk en het Sint Boni­fa­tius­in­sti­tuut zelf is het be­lang­rijk dat er mensen zijn die deze volle­dige vor­ming hebben voltooid.
Mis­schien begint U net met de studie en denkt U: dat is nog heel ver weg, anderen zien mis­schien op tegen de inzet en tijd die daarvoor nodig is en het is waar: ook de minor biedt een heel mooie oplei­ding, maar ik hoop toch dat er mensen zullen zijn die ook de major weg willen bewan­de­len: er is in de katho­lie­ke kerk een goed gevormd kader nodig.

 

Talenten

Het evan­ge­lie wat we zojuist hebben gehoord, is al heel wat keren aan de orde geweest bij de ope­ning van het nieuwe studie­jaar. Het is het evan­ge­lie van deze dag - zater­dag in de 21 e week door het jaar -, maar het is tege­lijk heel toepas­se­lijk: Het gaat over het woekeren met de talenten. Ik heb het eer­der gezegd bij deze gelegen­heid: een talent was een kost­baar goud­stuk, maar het heeft in onze oren al helemaal de bete­ke­nis die het in de parabel die Jezus ver­telt, heeft gekregen: de talenten die we bezitten zijn de gaven die God ons heeft ge­schon­ken en die we met het leven hebben mee­ge­kre­gen. Aan ons de taak om die talenten te ont­wik­ke­len en ze in te zetten.

Niet ver­ge­lij­ken; Inzet, ver­trouwen, volhar­ding..

Be­lang­rijk is dat we ons altijd her­in­ne­ren dat de Heer welis­waar aan de ene die­naar meer talenten geeft dan aan een andere, maar dat maakt op zich niet uit: beide dienaren die met de talenten aan de gang zijn gegaan, krijgen van de Heer dezelfde harte­lijke woor­den te horen. Bovendien is het zo dat we niet te veel moeten ver­ge­lij­ken: het kan zijn dat een heel een­vou­dig, weinig op­val­lend talent meer impact heeft dan opzien­ba­rende gaven. Veel be­lang­rijker zijn: ver­trouwen, inzet en volhar­ding. Vertrouw dat God die het goede werk in je be­gon­nen is, het ook tot vol­tooi­ing zal brengen; geloof en ver­trouw dat het niet allemaal in je eigen han­den ligt: het leven is onzeker, we weten geen van allen hoe de volgende seconde van ons leven er uit zal zien; er is wel enige waar­schijn­lijk­heid na­tuur­lijk, maar alles kan altijd in één klap ver­an­de­ren.

Inzet en overleg

Verder is de inzet be­lang­rijk. Luister naar de stem van God, die in je hart klinkt, overweeg wat Hij je ingeeft en probeer het te uit­voer te brengen met liefde en ijver en richt het leven in - zo goed moge­lijk - om te kunnen focussen op wat echt be­lang­rijk is. Het zijn juist die inzet en dat overleg die bij de derde die­naar ontbraken, die zijn talent in de grond stopte. Tegen hem was de Heer streng: je moet woekeren met je talenten.

Volhar­ding

En tenslotte dus is volhar­ding nood­za­ke­lijk, want er komen onge­twij­feld momenten van ont­moe­di­ging. Als we het niet meer zien zitten, is niet het juiste moment aangebroken om te stoppen. Wij zijn geneigd sterk in te gaan op de gevoelens van ons eigen “ik”, maar als christen is het nodig eerst los te laten en in de ruimte van God te gaan staan. Dat geldt na­tuur­lijk niet alleen voor de studie, het geldt voor alles: ga niet zomaar op je gevoelens in, laat het wat rusten, neem afstand, bid erover, spreek erover met een ver­trouwd en even­wich­tig persoon en beslis pas dan. Want dat er volhar­ding nodig is, betekent altijd dat we ook door iets heen moeten om door te kunnen gaan, vol te kunnen hou­den, trouw te kunnen blijven aan onze beste en mooiste voor­ne­mens.
Daarom is het zo be­lang­rijk, ja fun­da­men­teel, dat in deze oplei­ding studie en gebed, vie­ring en on­der­richt verbon­den zijn.

 

Zegen

Van harte wens ik U allen Gods zegen toe en de blijvende voor­spraak van onze Moeder Maria. Ik open graag dit nieuwe studie­jaar en bid dat het voor U allen een zegenrijk jaar mag wor­den!

Terug